Finanční podmínky

 

 • student obdrží stipendium na základě uzavření účastnické smlouvy
 • stipendium slouží k částečnému pokrytí nákladů (jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí) - předpokládá se finanční spoluúčast studenta 
 • paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta
 • základní pravidla (kritéria) pro určování výše stipendií definuje EU; upřesnění pak provádí Národní agentura (pro Erasmus+)
 • stipendium se počítá s přesností na dny
 • stipendium je studentovi vyplaceno v jedné splátce

 

Výše stipendia pro rok 2020/2021 a pro rok 2021/2022
       skupina  cílová země              

Paušální částka stipendia pro

akademický rok 2020/21  

Paušální částa stipendia pro        

akademický rok 2021/22

 

skupina 1 

FINSKO

519 EUR/měsíc                            

 

 

 

 

 

                              

 

600 EUR/měsíc

 

DÁNSKO
IRSKO

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO
LUCEMBURSKO 
NORSKO 
ŠVÉDSKO 

skupina 2

 

 

         

BELGIE

519 EUR/měsíc                         

 

               

                           

600 EUR/měsíc

FRANCIE 
ITÁLIE 
KYPR 
MALTA 
NĚMECKO 
NIZOZEMSKO 
PORTUGALSKO 
RAKOUSKO 
ŘECKO 
ŠPANĚLSKO 

skupina 3 

 

 

 

      

BULHARSKO

420 EUR/měsíc   

 

 

 

                       

480 EUR/měsíc

ESTONSKO
CHORVATSKO 
LITVA
LOTYŠSKO 
MAĎARSKO 
POLSKO 
RUMUNSKO 
SEVERNÍ MAKEDONIE 
SLOVENSKO 
SLOVINSKO 
SRBSKO 
TURECKO 

 

         

 Přidělení stipendia

 • stipendium student obdrží od své domácí vysokoškolské instituce nejpozději 1. den zahájení pobytu v zahraničí
 • konkrétní datum zaslání stipendia se odvíjí od data podepsání Účastnické smlouvy
 • stipendium bude převedeno na EURO účet studenta zadaný v UIS 

 

Finanční příspěvek pro studenty se specifickými potřebami

 • studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím OMVI rektorátu požádat Dům zahraniční spolupráce (DZS) o speciální grant
 • za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu (např. bezlepková či bezlaktózová dieta) - v tomto případě je navíc proplácen rozdíl mezi speciální stravou v ČR a zemí studijního pobytu, student je povinnen doložit účtenky
 • v žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá a předá ji referentovi studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
 • k žádosti je třeba přiložit kalkulaci nákladů, lékařskou zprávu, kopii průkazu ZTP (je-li student jeho vlastníkem) a dokumenty vztahující se ke studijnímu pobytu Erasmus+ (k akceptačnímu dopisu je třeba doložit, že zahraniční univerzita byla se studentovým zdravotním stavem srozuměna)
 • institucionální koordinátor programu Erasmus+ posoudí přiměřenost požadovaných nákladů
 •  termín pro podávání žádostí:
  • 15.07. - v případě zahájení pobytu v ZS
  • 1.12. - v případě zahájení pobytu v LS
 • přidělený speciální grant je po návratu ze studijního pobytu nutné vyúčtovat (tzn. předložením příslušných účtů nebo/a faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající ze specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního studijního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku hrazeny; nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit)
 • informace DZS naleznete zde

šipka Žádost - Finanční příspěvek pro studenty se specifickými potřebami

 

Finanční příspěvek pro studenty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

 • studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní studijního pobytu Erasmus+, mají možnost požádat o navýšení stipendia o 200 EUR/měsíc
 • o toto navýšení se žádá před zahájením studijního pobytu (nelze žádat během ani po ukončení mobility)
 • definice socio-ekonomického znevýhodnění vychází z § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí VŠ sociální stipendium = mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5
 • písemné potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia" vystaví Úřad práce ČR
 • v případě, že student není občanem ČR a nemůže získat potvrzení od Úřadu práce ČR, předloží jiný relevantní doklad; součástí dokladu musí být překlad potvrzení do českého jazyka (netýká se potvrzení ve slovenském jazyce) a doklad musí být ověřený formou tzv. apostily či superlegalizace
 • žádost o navýšení stipendia podá student u referenta pro studijní pobyty Erasmus+ na OMVI
 • žádost posuzuje institucionální koordinátor programu Erasmus+
 • informace DZS naleznete zde

šipka Žádost - Finanční příspěvek pro studenty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

Zpět