Programové země (KA103):

 • členské státy EU - 27 zemí (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Česká republika)
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru - Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • kandinátské země EU - Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

 

POZOR!

Studijní pobyt může být realizován pouze na základě interinstitucionální smlouvy, tzn., že daná univerzita z programové země musí mít s MENDELU podepsanou smlouvu. Smlouvy se mohou lišit dle jednotlivých fakult MENDELU.

šipka Příručka k programu Erasmus+

 


Podmínky účasti

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může student zúčastnit za následujících podmínek:

 • student musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+
 • student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán minimálně do 1. ročníku bakalářského studia, nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského nebo doktorského studijního programu na MENDELU - prezenční, kombinované či distanční formy
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí
 • student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje
 • délka studijního pobytu je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
 • výjezdy do země pobytu studenta, nejsou na MENDELU možné
 • výjezdy do země původu studenta jsou možné pouze jako zero grant, čili bez nároku na stipendium

šipka Kvalifikační podmínky programu Erasmus+

 


Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

 • student může v daném stupni studia v rámci programu Erasmus+ vycestovat vícekrát (jak na studijní pobyt, tak i na stáž)
 • celková doba mobilit na daném stupni studia nesmí překročit 12 Erasmus měsíců (1 Erasmus měsíc = 30 dní), tzn. 12 měsíců v rámci bakalářského studia, dalších 12 měsíců v rámci magisterského studia apod.
 • mobility se sčítají vč. mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus (2007-2013) a Erasmus Mundus
 • přestože jsou opakované studijní pobyty možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, které jsou pro tuto aktivitu vyhrazeny, posuzovány jako mobility s nižší preferencí v rámci výběrového řízení

 

Zpět