Výběrové řízení

a) kdy se koná

Obvykle třikrát ročně, v září a v lednu s platností na zbývající část daného akademického roku, a v dubnu s platností na následující akademický rok. Pokud to finanční prostředky dovolí, může institucionální koordinátor vyhlásit doplňkové kolo výběrového řízení s platností na zbývající část daného akademického roku. Výběrové řízení zahrnuje podání přihlášky, včetně akceptačního dopisu a ostatních požadovaných dokumentů, a vykonání jazykové zkoušky.

b) co musím udělat, pokud se chci praktické stáže zúčastnit

 •  najít si vhodnou zahraniční organizaci,
 • kontaktovat zahraničního referenta své fakulty a informovat se o vhodnosti výběru organizace a možnostech, podmínkách a termínech výběrového řízení viz Seznam kontaktů,
 • musím splňovat Kvalifikační podmínky pro praktické stáže,
 • důkladně zvážit výběr zahraniční organizace,
 • podat papírovou přihlášku a další požadované dokumenty zahraničnímu referentovi své fakulty, a to včetně akceptačního dopisu od poskytovatele stáže.

Pozor!!! Termín realizace stáže uvedený na přihlášce a v akceptačním dopise je závazný a jeho změna je možná pouze, pokud student předloží referentovi OMVI, který administruje praktické stáže programu Erasmus+ trojstranně schválený Traineeship Agreement s novým termínem realizace stáže ještě před původně stanoveným termínem realizace stáže. V opačném případě bude studentovi stáž zrušena jako nerealizovaná.

 

c) jak si vybrat vhodnou organizaci poskytující praktickou stáž

 Výběr zahraniční organizace a vyřízení stáže je v kompetenci studenta.

  • Přijímající organizaci může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumný institut, nadace, nezisková organizace, institut či vzdělávací centrum atd.).

 

 • Neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat pracovní stáž:

 - instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur,

- organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, např. národní agentury). Studenti a čerství absolventi nemohou v rámci své stáže Erasmus+ pracovat na jiných projektech, které jsou financované z Evropské Unie.

 

Pokud jste si ještě nevybrali konkrétního poskytovatele stáže, projděte si:

 • Databázi zpráv z již uskutečněných zahraničních pobytů v UISu:

Sekce Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Sekce Studijní informace → Zprávy ze zahraničních pobytů

!!! Nezapomeňte si v horní části přepnout databázi na Pracovní stáže, popř. Absolventské stáže!!!

• Aktuální nabídku stáží Erasmus+ na našich webových stránkách

• Případně další portály, kde můžete najít stáž, popř. zveřejnit svůj životopis, jako např.:

https://www.jobted.com/http://erasmusintern.org/

Nebo se zúčastněte akce Erasmus+ days pořádané Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace a ESN MENDELU.

Pozor!!!

Mobility do země původu stážisty mají nejnižší prioritu a mobility do země stávajícího pobytu nejsou vůbec možné!!!

 

d) mechanismus výběrového řízení

Účastník výběrového řízení si na základě toho, jaký jazyk bude hlavním pracovním jazykem stáže, vybírá a do přihlášky zaznamenává jazyk, ze kterého bude konat zkoušku.

Uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce jsou z dalšího řízení vyloučeni. Stejně tak jsou vyloučeni uchazeči, kteří nedosáhnou v jazykové zkoušce požadovaného počtu bodů a nezískají tak doporučení k praktické stáži v zahraničí.

Účastníci jsou po vykonání jazykové zkoušky a přidělení bodů za ostatní hodnotící kriteria seřazeni dle celkového počtu získaných bodů do pořadníku, na základě kterého je poté uspokojen jejich zájem o poskytnutí finanční podpory na uvedenou zahraniční stáž. Upřednostněni budou studenti, kteří nemají  splněnou povinnou praxi v zahraničí.

 

Bodová a obsahová struktura Body
Studijní výsledky (studijní průměr) Maximum 30 bodů
Jazykové znalosti Maximum 30 bodů
Motivace a výběr organizace v souladu se studijním zaměřením Maximum 30 bodů*
Účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELU 10 bodů
Maximum za přihlášku 100 bodů

* S ohledem na skutečnost, že absolventské stáže nejsou prioritou MENDELU, v případě budoucího absolventa navazujícího magisterského programu lze udělit max. 20 bodů, v případě budoucího absolventa bakalářského programu max. 10 bodů.

 

Jak se přihlásit?

Před uplynutím termínu uzávěrky výběrového řízení musíte vyplnit přihlášku v Kontaktním centru: https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=28;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni, k přihlášce připojte Akceptační dopis od poskytovatele stáže.

 

Jazyková zkouška

 Z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského se skládá z písemné části a krátké ústní zkoušky na úrovni B2. K testu se dostavte včas, přineste identifikační průkaz (OP, index). Nejsou povoleny žádné pomůcky kromě psacích potřeb; mobilní telefon bude vypnut a uložen v tašce.

 

Písemný test

Čitelně vyplňte údaje v záhlaví a přečtěte instrukce k testovým úkolům. Písemná část se skládá ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 bodu) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod. v jazykovém materiálu středně pokročilé úrovně. Celkový počet bodů za písemnou část je 20 bodů.

 

Testuje se:

 • slovní zásoba
 • gramatika
 • čtení s porozuměním
 • jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu.

Pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů. 
Povolený čas 45 minut + 5 minut na rozdání a kontrolu.

 

Ústní část
Studenti se v učebně po vykonání písemného testu zapíší do předložených archů na ústní zkoušku k jednotlivým lektorům. Termíny přezkoušení je nutno dodržet, eventuální změnu domluvit individuálně se zkoušejícím. Ústní část tvoří interview v trvání 7-10 minut na jednoho kandidáta, tj. 6 studentů za hodinu. Pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 7 bodů z možných 10.

Vyřazené materiály z jazyka anglického, německého, francouzského, italského a španělského, které již nebudou použity k ostrému testování, jsou zveřejněny na webových stránkách školy zde.

 

Nepřítomnost:
V případě, že se na písemný test nemůžete dostavit v uvedeném termínu (pouze ze závažných důvodů), je nutné, abyste se písemě omluvili (stačí mailem) na tereza.formackova@mendelu.cz a zahraničnímu referentovi své fakulty nejpozději 2 dny před datem testu. Pozdější omluva nebude brána v úvahu a přihláška bude vyřazena. Do Předmětu zprávy uveďte: "OMLUVENKA JT" . Budete zařazeni na náhradní termín.

Výsledky výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení zveřejňují referenti pro zahraniční činnost fakulty způsobem na fakultě obvyklým.

 

Zpět