Finanční podmínky

 

Na základě uzavření Účastnické smlouvy obdrží student či čerstvý absolvent finanční podporu, která je stanovena jako paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí.

Přiznaná finanční podpora slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů. Jedná se o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí - předpokládá se finanční spoluúčast studenta! Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta. Studentovi či čerstvému absolventovi může být ze strany zahraniční přijímající organizace poskytována také mzda.

Výše finanční podpory pro Erasmus+ období 2019/2020

Výše finanční podpory pro Erasmus+ období 2020/2021

U absolventských stáží se uděluje i nadále finanční podpora jen na minimální délku stáže (2 měsíce).  

Finanční příspěvek pro studenty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

Studenti a čerství absolventi ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní zahraniční praktické stáže Erasmus+, mají možnost požádat o navýšení finanční podpory o 200 EUR/měsíc. 

Definice socio-ekonomického znevýhodnění vychází z paragrafu 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí vysoké škole sociální stipendium = mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Písemné potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia" vystaví Úřad práce ČR. V případě, že student není občanem ČR a nemůže získat potvrzení od Úřadu práce ČR, předloží jiný relevantní doklad, který potvrzuje, že má nárok na přídavek na dítě a že příjem za předcházející rok, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýší součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50. Součástí dokladu musí být překlad potvrzení do českého jazyka (netýká se potvrzení ve slovenském jazyce) a doklad musí být ověřený formou tzv. apostily či superlegalizace. Obsah a formu dokladu individuálně konzultujte s fakultním referentem pro zahraniční činnost.

Žádost o navýšení stipendia podává student či čerstvý absolvent před podpisem Účastnické smlouvy u referenta OMVI, který administruje praktické stáže programu Erasmus+ (Tereza Formáčková).

Žádost ke stažení zde.

 

Finanční příspěvek pro studenty se specifickými potřebami

Studenti a čerství absolventi se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace rektorátu požádat o speciální grant. Za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu.

V žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá, a tuto předá referentovi OMVI, který administruje praktické stáže programu Erasmus+ (Tereza Formáčková).

K žádosti je třeba přiložit kalkulaci nákladů, lékařskou zprávu, případně kopii průkazu ZTP a dokumenty vztahující se k praktické stáži Erasmus+. OMVI posoudí přiměřenost požadovaných nákladů. Přidělený speciální grant je po návratu ze studijního pobytu nutné vyúčtovat.

Terminy pro podáváni žádostí na:

  • do 15. 7. pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok;
  • do 1. 12. pro pobyty v letním semestru.

Žádost ke stažení zde.

 

Zpět