Podpora krátkodobých Ph.D. zahraničních výjezdů v rámci EU - konferenční stipendium

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorandů na konference a vědecká sympozia, resp. zvyšování kvality vzdělávacího procesu, zlepšení kvality vědeckých výsledků doktorských studentů, navázání doktorandů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

Základní podmínky

  • Stipendijní program je vyhlášen 17.8. - 18.9., v případě nevyčerpání alokovaných prostředků je možné žádat průběžně na bázi „first come, first served“ - nejpozději však do 30. 11. příslušného kalendářního roku. 
  • Stipendium je udělováno pouze na podporu aktivní účasti na konferenci/vědeckém sympoziu, a to na základě dokladu o přijetí konferenčního příspěvku (resp. abstraktu).
  • Výše stipendia v plné výši pokrývá náklady na registrační poplatek za účast na evropské vědecké konferenci. 
  • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.

Výběrové řízení

  • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
  • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři. 
  • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
  • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora. 

Administrace před odjezdem

Úspěšný žadatel před výjezdem na konferenci postupuje obdobné administrativní kroky jako v případě dlouhodobé stáže. Po splnění náležitostí je možné na OMVI 2-3 týdny před odjezdem (příp. až po návratu) podepsat finanční smlouvu, na základě které obdrží stipendium ve výši registračního poplatku. K výplatě je potřeba také doložit doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle doklad o přijetí abstraktu/zařazení do programu konference apod. (nutno doložit jako přílohu k žádosti).

Po návratu

Po návratu je žadatel povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené stipendium vázáno, zprávu, kterou odevzdá na OMVI, svému školiteli a fakultnímu referentovi. V případě, že zpráva není akceptována, je o tom žadatel neprodleně informován. Dále je potřeba doplnit dokumenty do chechlistu v UIS.

Dokumenty

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz  
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty