Letní školy

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů bakalářských a magisterských studijních programů na letní školy a workshopy vztahující se k jejich oboru studia. Cílem programu je zvyšování kvality vzdělávacího procesu, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu, reprezentace univerzity v zahraničí a zvýšení studentských mobilit.

Základní podmínky

 • Stipendijní program je vyhlášen 17.8. na LŠ plánované v aktuálním akademickém roce. Žádost je možné podat do 18.9. (v případě nevyčerpaní alokované částky budou stipendia vyplácena průběžně na bázi "first come, first served").
 • Upřednostňováni jsou prvožadatelé.
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti všech studijních programů MENDELU (vč. těch vyučovaných v angličtině) a to na elektronickém formuláři (zde).
 • Výše stipendia pokrývá v plné výši náklady na uhrazení účastnického poplatku. Ostatní náklady si hradí sám nebo mu je hradí fakulta. 
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy.  

Výběrové řízení

 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři. 
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora. 

Administrace před odjezdem

Úspěšný žadatel před výjezdem na krátkodobou mobilitu postupuje obdobné administrativní kroky jako v případě dlouhodobé stáže - před odjezdem. Po splnění náležitostí je možné na OMVI 3-4 týdny před odjezdem podepsat finanční smlouvu, na základě které obdrží stipendium ve výši účastnického poplatku. K výplatě je potřeba také doložit doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle doklad o přijetí na LŠ a/nebo výzva k úhradě účastnického poplatku, v ideálním případě výpis z účtu s již uhrazeným poplatkem.

Po návratu

 • Certifikát o absolvování letní školy  - předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený organizátorem LŠ (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium - Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate)

Dokumenty

 

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz  
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty
 
 

Nabídky letních škol 

Zpět