Podpora dlouhodobých Ph.D. zahraničních stáží

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorských studentů MENDELU, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů. Dlouhodobými zahraničními stážemi se rozumí zahraniční pobyty, v jejichž rámci se bude student věnovat zejména rozvíjení praktických dovedností vztahujících se k oboru jeho studia a tématu disertační práce.

Základní podmínky

 • Mobility budou realizovány zejména na výzkumných pracovištích a univerzitách, zvláště těch, s nimiž má univerzita uzavřenu bilaterální smlouvu. V odůvodněných případech je možné vyjet na stáž do neakademických institucí a soukromých firem. Podporovány budou především stáže, které není možné financovat z jiných zdrojů (Erasmus+, Ceepus apod.).
 • Minimální délka stáže je 30 dnů.
 • Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a je odvislá od očekáváných měsíčních pobytových nákladů a nákladů na dopravu do místa konání stáže a zpět.
 • Stipendium je určeno pro studenty MENDELU, kteří jsou v době plánovaného začátku stáže ve všech svých aktivních studiích ve standardní délce studia. Stipendium je možné přiznat každému doktorskému studentovi v kalendářním roce pouze jednou.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy.
 • Přidělení stipendia není nárokové, o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.

Výběrové řízení

Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku, avšak tak, aby stáž započala nejpozději v listopadu daného roku. Žádost podávají studenti svým fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři včetně všech povinných příloh:

 • Přihláška - pouze v papírové podobě (originál)
 • Training Agreement
 • Akceptační dopis - v případě že není v době podání žádosti, nutno doložit nejpozději při podpisu Finanční smlouvy
 • Jazyková zkouška - všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, poukd není zkouška starší než 3 roky.

O udělení stipendia pro dlouhodobou zahraniční stáž rozhoduje prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci na základě návrhu příslušných proděkanů fakult a fakultních koordinátorů zahraničních pobytů. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta žádosti, prospěch studenta a finanční rozpočet programu pro dlouhodobou stáž. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. O rozhodnutí o výši přiznaného stipendia jsou žadatelé informováni nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.  

Před odjezdem

 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce pobytu) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude pobyt zadán do UIS. 
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu (Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS). Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu. Student je povinen mít univerzitní pojištění. Platba je možná online pomocí platební brány: portál studia, financování studia. 
 • Zapsat se do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Zadat/zkontrolovat bankovní spojení v CZK v UIS.
 • Podpis finanční smlouvy - finanční smlouva se podepisuje na OMVI za účelem výplaty stipendia. K podpisu finanční smlouvy je potřeba splnit následující:
 1. Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
 2. Předložit:  
  • Potvrzení o zaplacení pojištění - lze vygenerovat v pdf. když u té své platby kliknete na "detail" (úplně vpravo) 
  • Training Agreement
  • Letter of Acceptance

3. Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Training Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu

Termín na podpis dohody si domluvíte až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech, a to 2-4 týdny před plánovaným odjezdem.  

V průběhu stáže

V případě změn v délce nebo náplni stáže je úspěšný žadatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat garanta stáže a příslušného referenta OMVI. Pokud dojde ke krácení pobytu v délce celých měsíců, bude OMVI požadovat vrácení odpovídající poměrné části poskytnutých finančních prostředků na pobytové náklady. V případě krácení v délce dnů může OMVI požadovat vrácení odpovídající poměrné části vypočítané na dny. 

Po návratu

 • Traineeship Certificate - předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jak týden před ukončením stáže (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Úspěšný žadatel je povinen vypracovat o dané stáži zprávu, kterou potvrzenou (akceptovanou) svým školitelem předá příslušným referentům na rektorátu (OMVI) a fakultě + vloží ji do UISu. Zprávu je nutné vypracovat a předat nejpozději 15 dní po realizaci stáže. V případě, že školitel zprávu (stáž) neakceptuje nebo v případě, že student realizuje stáž kratší než 30 dní, bude MENDELU považovat stáž za neuznatelnou a na základě finanční dohody bude požadovat vrácení stipendia.
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium - Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate)

V případě, že student neabsolvoval stáž, změnil dohodnutou délku, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia. 

Dokumenty

Kontakt

 Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz  
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty