Bilaterální mobility - praktická stáž

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Výjezd na praktickou stáž v rámci bilaterálních mobilit není podmíněn existující smlouvou mezi MENDELU a zahraniční institucí.

Základní podmínky

 • Stáž je určena studentům bakalářského a magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu. 
 • Min délka stáže je 1 měsíc, max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Výše poskytnutého grantu 15 000 Kč na měsíc.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty včetně absolvování jazykového testu (realizovány na úrovni fakulty)
 • Stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.

Kam mohu vycestovat

Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, přičemž přijímající organizace musí mít právní subjektivitu. Lze využít možnost stáže na některé z partnerských univerzit. 

Užitečné informace o univerzitách lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace - Zprávy ze zahraničních pobytů).

Finanční podmínky

 • Výše poskytnutého grantu činí 15 000 Kč měsíčně bez ohledu na cílovou destinaci.
 • Při překročení lhůty 1 měsíce se výše grantu odvíjí následovně:

1 - 7 dní …………… 0 Kč
8 - 20 dní ………….  ½ grantu tj. 7500,- Kč
21 - 30 dní ………... 15 000,- Kč

Příklad: Délka trvání pobytu je 1 měsíc 6 dní - výše grantu bude 15 000 Kč, délka trvání pobytu je 1 měsíc 14 dní - výše grantu bude 22 500 Kč, délka trvání pobytu je 1 měsíc 29 dní - výše grantu bude 30 000 Kč.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student musí hradit z vlastních zdrojů, případně se informovat o možnostech vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Po návratu z mobility a po splnění podmínek stanovených ve smlouvě je možné požádat o proplacení části cestovních nákladů spojených s cestou do místa a z místa mobility. Žádost o proplacení cestovních nákladů nákladů spolu se příslušnými doklady odevzdejte na OMVI MENDELU do 30.11. daného roku. Bude požadována faktura, příp. doklad o úhradě letenky a originály palubních vstupenek, a to pouze ekonomické třídy. V případě, že palubní vstupenky již nemáte, vyžádejte si prosím u letecké společnosti nějaké potvrzení, že jste s nimi skutečně letěli. Žádost bude uznána pouze studentům řádně zapsaným ke studiu v době vyhodnocování žádostí. Výše příspěvku se odvíjí od aktuálního rozpočtu a není nároková. Každá žádost bude posuzována individuálně. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční dohodou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia. 

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku za zahraniční oddělení fakulty včetně povinných příloh::

 • Training Agreement (pokud už má student stáž domluvenou) a informace o přijímací instituci, případně i akceptační dopis
 • Jazyková zkouška - všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, poukd není zkouška starší než 3 roky.

Kritéria výběru: 

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 

Harmomogram VŘ:

17.8. - 18.9.   odevdávání kompletních přihlášek do VŘ na fakulty
24.2. - 28.2.   jazykové testy
12.10.   rozesílání výsledků VŘ na fakulty a studentům, nominace na zahraniční univerzity 
 cca 1 měsíc před odjezdem   podpis finanční smlouvy

 

 

 

 

Postup při VŘ:

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu. 

Kontakt s přijímající institucí

Po úspěšném výběru v rámci VŘ kontaktuje student sám přijímající instituci, domluví si podmínky stáže a vyžádá si následující dokumenty: 

   • akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční instituci
   • trojstranně potvrzený Training Agreement
   • student musí náplň stáže v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu byl pobyt v zahraničí uznán

Před odjezdem

 • Training Ageement – vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení fakulty. Jedná se smlouvu o náplni programu na partnerké univerzitě. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce pobytu) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude zadán pobyt do UIS.
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu (Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS). Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu. Student je povinen mít univerzitní pojištění. 
 • Zapsat se do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Zadat/zkontrolovat bankovní spojení v CZK v UIS.
 • Podpis finanční smlouvy- finanční smlouvy se podepisuje na OMVI za účelem výplaty stipendia. K podpisu finanční smlouvy je potřeba splnit následující:
  • Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
  • Předložit: 
   • Potvrzení o zaplacení pojištění - lze vygenerovat v pdf. když u té své platby kliknete na "detail" (úplně vpravo) 
   • Training Agreement
   • Letter of Acceptance
  • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Training Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu

Termín na podpis smlouvy si domluvíte až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech, a to 2-4 týdny před odjezdem

Po návratu

 • Traineeship Certificate - předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jak týden před ukončením stáže (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium - Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate do aplikace v UIS)

V případě, že student neabsolvoval stáž, změnil dohodnutou délku, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia. 

Dokumenty

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz 
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty  
 
 

Zpět