Bilaterální mobility - studijní pobyty

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí. Užitečné informace o univerzitách lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace - Zprávy ze zahraničních pobytů).

Typy pobytů

 • Výjezd na základě smlouvy uzavřené mezi MENDELU a partnerskou univerzitou - student vyjíždějící přes bilaterální smlouvu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě, další poplatky spojené se zápisem do semestru, knihovnu apod. si student hradí sám. Student také obdrží od MENDELU finanční podporu v podobě stipendia.
 • Freemover - vyjíždí-li student do zahraniční se statusem "freemover", není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí vyjedná individuálně, ovšem v tomto případě Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále OMVI) neposkytuje studentovi organizační ani finanční podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí "freemover" student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.

Základní podmínky

 • Pobyt je určen studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu.
 • Min délka pobytu je 1 měsíc, max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Výše poskytnutého grantu 15 000 Kč na měsíc.
 • Studenti musí odstudovat nejméně 3 odborné předměty
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty. 

Finanční podmínky

 • Výše poskytnutého grantu činí 15 000 Kč měsíčně bez ohledu na cílovou destinaci.
 • Při překročení lhůty 1 měsíce se výše grantu odvíjí následovně:

1 - 7 dní …………… 0 Kč
8 - 20 dní ………….  ½ grantu tj. 7500,- Kč
21 - 30 dní ………... 15 000,- Kč

Příklad: Délka trvání pobytu je 1 měsíc 6 dní - výše grantu bude 15 000 Kč, délka trvání pobytu je 1 měsíc 14 dní - výše grantu bude 22 500 Kč, délka trvání pobytu je 1 měsíc 29 dní - výše grantu bude 30 000 Kč.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Po návratu z mobility a po splnění podmínek stanovených ve smlouvě je možné požádat o proplacení části cestovních nákladů spojených s cestou do místa a z místa mobility. Žádost o proplacení cestovních nákladů nákladů spolu se příslušnými doklady odevzdejte na OMVI MENDELU do 30.11. daného roku. Bude požadována faktura, příp. doklad o úhradě letenky a originály palubních vstupenek, a to pouze ekonomické třídy. V případě, že palubní vstupenky již nemáte, vyžádejte si prosím u letecké společnosti nějaké potvrzení, že jste s nimi skutečně letěli. Žádost bude uznána pouze studentům řádně zapsaným ke studiu v době vyhodnocování žádostí. Výše příspěvku se odvíjí od aktuálního rozpočtu a není nároková. Každá žádost bude posuzována individuálně. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na začátku každého akademického roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem. Do stanoveného termínu je zapotřebí na zahraniční oddělení fakulty odevzdat následující dokumenty: 

 1. Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy dle preferencí, uvést plánovanou dobu pobytu
 2. Learning Agreement Proposal - předběžný výběr předmětů na dané univerzitě
 3. Jazyková zkouška - všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc, ale nejsou tím zproštěni jazykového přezkoušení. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, pokud není zkouška starší 3 let.

Univerzity v USA ve většině případů požadují certifikát TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Protože se TOEFL zkoušky konají několikrát ročně v předem stanovených termínech, je nutné tyto zkoušky a následný pobyt v USA plánovat s dostatečným předstihem. Přípravný kurz na jazykovou zkoušku je možné absolvovat na vybraných jazykových školách, prostřednictvím individuální výuky s lektorem, nebo i online.

Kritéria výběru: 

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 

Harmomogram VŘ:

17.8. - 18.9. odevdávání kompletních přihlášek do VŘ na fakulty
28. 9. – 8. 10. jazykové testy
12.10.  rozesílání výsledků VŘ na fakulty a studentům, nominace na zahraniční univerzity 
 cca 1 měsíc před odjezdem podpis finanční smlouvy

 

Postup při VŘ:

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity provádí OMVI rektorátu.

Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vaším studiem!

Úspěšně absolvované VŘ na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu! Uchazeči neúspěšní ve VŘ budou zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí.

Nominace na zahraniční univerzitu

 • Nominaci studentů na zahraniční univerzity provádí po vyhlášení výsledků VŘ referent OMVI, od kterého student obdrží na e-mail potvrzení o této skutečnosti.
 • Po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu. Obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity. Na některých univerzitách je potřeba, aby studenti provedli registraci v určeném termínu. Proto je dobré si prostudovat dopředu webové stránky dané univerzity.
 • Nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná. V případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí informovat zahraniční oddělení fakultyOMVI a zaslat omluvný e-mail na zahraniční univerzitu a přidat do kopie koordinátora fakulty či z OMVI. 

Před odjezdem

 • Zahraniční univerzita může při administraci pobytu požadovat další dokumenty: Letter of Award, Nomination Confirmation (oba dokumenty vydá v případě potřeby OMVI), příp. potvrzení o pojištění či jiné.
 • Learning Agreement – vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení fakulty. Jedná se smlouvu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce semestru) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu (Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS). Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu. Student je povinen mít univerzitní pojištění. 
 • Zapsat se do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Zadat/zkontrolovat bankovní spojení v CZK v UIS
 • Podpis finanční dohody - finanční dohoda se podepisuje na OMVI za účelem výplaty stipendia. K podpisu finanční dohody je potřeba splnit následující:
  • Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
  • Předložit: 
   • Potvrzení o zaplacení pojištěnílze vygenerovat v pdf. když u té své platby kliknete na "detail" (úplně vpravo) 
   • Learning Agreement
   • Letter of Acceptance
  • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu

Termín na podpis dohody si domluvíte až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech, a to 2-4 týdny před odjezdem.

Během pobytu

 • Changes to Learning Agreementpokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu (nahrát do Checklistů).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!

Po návratu

 • Transcript of Records - předložit originál o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty, kopii na OMVI.
 • Confirmation of Study Period - originál potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu předložit na OMVI rektorátu, kopii na Zahraniční oddělení fakulty.
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Learning Agreement a Transcript of Records).

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Dokumenty

Výběrové řízení


Před pobytem


Během pobytu


Ostatní

 

Kontakt

Zahraniční oddělení rektorátu
bilateral-outgoing@mendelu.cz 
+ 420 545 135 150

Kontakty na fakulty
 
 

Zpět