Erasmus+ 

 

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Program Erasmus+ nabízí studentům dva typy aktivit: 

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

  • v délce 2 - 12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové nebo partnerské zemi

  • v délce 2-12 měsíců, případně krátkodobé stáže dotorských studentů v délce 5 - 30 dní
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
  • Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže (pouze v rámci programových zemí). Čerstvé absolventy musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia. Je důrazně doporučeno podepsat potřebné dokumenty ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů by měl mít uchazeč stále statut studenta. 
  • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).  

studijní pobyt     stáž