Administrace studijního pobytu

 

 

 • podrobnější informace k celkové administraci získají studenti na informační schůzce (prezentace ze schůzky jsou k dispozici zde), která bude vyhlášena dle harmonogramu (o přesném termínu budou studenti informováni hromadným e-mailem)

Postup před odjezdem

 

Vyplnění a odeslání přihlášky (Application form)

 • součástí přihlášky na některých školách je i Learning Agreement (dále LA); doporučujeme jej však rovnou zaslat i v případě, že není povinnou součástí; student tak předejde komplikacím způsobeným časovými prodlevami (více informací o dokumentu naleznete níže)
 • je třeba, aby student:
  • zjistil deadline a požadavky pro podání přihlášky na webových stránkách zahraniční univerzity
  • ověřil, zda daná instituce nemá svou vlastní přihlášku (v tomto případě student neposílá přihlášku MENDELU)
  • přihláška může být i online (občas bývá v obou formách - „papírová“ i online)
  • v přihlášce je nutno uvést dobu pobytu - stačí uvést alespoň v rozmezí měsíců (tzn. např. září-leden; pobyt musí trvat nejméně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců)
  • pokud zahraniční instituce vyžaduje k přihlášce i tzv. Transcript of Records (dále ToR), jedná se o výpis předmětů absolvovaných na MENDELU, který student získá na svém studijním oddělení (univerzita může vyžadovat i další dokumenty)
  • potvrzení o úrovni jazykových znalostí (úroveň B2) studentovi vystaví zahraniční fakultní referent na základě jazykové zkoušky absolvované v rámci VŘ
  • přihlášku s přílohami student zasílá na zahraniční instituci dle pokynů zahraniční univerzity
 • jakmile zahraniční instituce obdrží přihlášku, začíná občas velmi náročný administrativní proces studentova přijetí - zahraniční instituce by měla studenta kontaktovat a zaslat mu veškeré dostupné informace o studiu a dále by se studentem měla projednat organizační záležitosti spojené s pobytem; už zde je nutné věnovat pozornost i ubytování, jehož zařizování může trvat až několik týdnů

šipka Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

        

 

Studijní smlouva (Learning agreement)

 • studijní pobyt v zahraniční lze realizovat pouze na základě trojstranné studijní smlouvy (Learning Agreement)
 • student je povinen v zahraničí získat minimálně 18 ECTS z odborných předmětů (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta; může jít o předměty povinné, povinně-volitelné i volitelné); výjimkou jsou doktorandi, kteří pracují na disertaci (nebo dle požadavků fakulty)
 • LA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční studijní pobyt
 • LA se podepisuje v tomto pořadí: student, pověřená osoba na fakultě - podpis zprostředkovává zahraniční fakultní referent, koordinátor v zahraničí
 • podpisem LA pověřená osoba stvrzuje, že se studijním plánem studenta souhlasí a že předměty, které má student v LA zapsány a které na zahraniční instituci úspěšně absolvuje, mu budou po jeho návratu na MENDELU uznány (viz níže)
 • informace o studijní nabídce student získá na webových stránkách zahraniční instituce
 • některé instituce zasílají studijní katalogy e-mailem přímo nominovaným studentům
 • vyřízení LA může trvat i několik měsíců (především v letním období), doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu (ideálně zaslat již s přihláškou, viz výše)
 • LA musí být kompletní (tzn. potvrzený MENDELU i zahraniční institucí) před podpisem účastnické smlouvy (viz níže)
 • součástí nového LA jsou i jeho změny (Changes to original LA = část During the Mobility):
  • tuto část před pobytem nevyplňujete
  • dokument je ke stažení i zvlášť (viz níže)
 • pomocníky k vyplnění LA a požadavky jednotlivých fakult najdete na fakultních webových stránkách

šipka Learning agreement (MENDELU formulář)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 

Akceptační dopis (Letter of acceptance)

 • potvrzuje studentovo přijetí na zahraniční univerzitu
 • toto potvrzení může mít formu oficiálního dopisu nebo i e-mailu
 • pokud zahraniční univerzita studentovi nevystaví vlastní dopis, je možno použít formulář MENDELU (student jej zašle koordinátorovi na přijímající instituci k potvrzení)
 • akceptační dopis musí obsahovat jméno studenta, název přijímající organizace a období, na které je student přijat ke studiu (přesná data od - do; včetně orientačního týdne, uvítacích aktivit apod.)
 • pokud akceptační dopis neobsahuje přesná data pobytu, doloží student ještě harmonogram semestru
 • po obdržení Letter of acceptance student:
  • nechá zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předloží Letter of acceptance s daty pobytu; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadá číslo EURO účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium)
   • je možno zadat EURový účet jakékoliv banky i banky zahraniční -  v tomto případě student hradí náklady za platbu stipendia do zahraničí a při podpisu ÚS podepíše Prohlášení majitele bankovního účtu
   • pokud si student chce zřídit EURO účet u KB, a.s. (více informací najdete v prezentaci z informační schůzky), bude potřebovat tyto doklady:
  • vyřídí návrh na vyslání (UIS - eAgenda - Zahraniční cesty), na základě kterého pak řeší pojištění
 • na základě dat v Letter of Acceptance bude studentovi vystavena ÚS a vypočtena výše stipendia

šipka Akceptační dopis (formulář MENDELU)

         Návrh na vyslání - návod na vyplnění

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

         Výše stipendia pro rok 2019/20

         Výše stipendia pro rok 2020/21

 

Aplikace Checklisty

 • slouží pro odevzdávání dokumentů ke studijnímu pobytu (některá pole jsou pouze zaškrtávací a slouží pro označení splnění povinnosti - např. bankovní spojení, EU-Survey a shoda LA s ToR)
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat pobyt do UIS na základě akceptačního dopisu - viz výše)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • Letter of acceptance (v aplikaci schvaluje referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI)
   • Learning agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
   • výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  • po návratu (viz níže)
   • Confirmation of Erasmus+ study period (schvaluje OMVI)
   • Transcript of Records (schvaluje fakulta)
   • výsledek závěrečného testu OLS (schvaluje OMVI)
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení studijního pobytu, změn v LA apod. (viz níže)
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • student může s dokumentem pracovat, dokud není schválen

šipka Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 

Online Linguistic Support (OLS)

 • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před a po mobilitě Erasmus+
 • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
 • pracovní jazyk student musí vyplnit v LA
 • online jazyková podpora:
  • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti
  • platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, řečtina, polština, portugalština, čeština, dánština, švédština, bulharština, chorvatština, maďarština, rumunština, slovenština a finština
  • na základě výsledků jazykového testování může být účastníkovi mobility Erasmus+ přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu (i v místním jazyce)
  • student, který získá ve vstupním OLS testu úroveň <B1, získá automaticky licenci k jazykovému kurzu v pracovním jazyce
  • více informací na http://erasmusplusols.eu/ nebo v prezentaci z informační schůzky
 • veškeré licence studentům přiděluje referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
 • výzvu k vyplnění testu obdrží student na e-mail

 

Uzavření účastnické smlouvy

 • účastnickou smlouvu student uzavře s referentem studijních pobytů Erasmus+ na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu ÚS předem objednat
 • všichni studenti obdrží informace k průběhu podpisů ÚS na e-mail (vč. způsobu objednání)
 • před podpisem ÚS student nahraje do Checklistu tyto dokumenty (kompletní; viz výše):
  • Letter of acceptance
  • Learning agreement
  • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“
  • výsledek vstupního testu OLS
 • v případě, že studentu chybí oboustranně potvrzený LA, může se i tak dostavit k podpisu ÚS; stipendium mu bude ale vyplaceno teprve poté, co bude mít LA kompletní
 • ÚS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS bude studentovi vyplaceno stipendium

šipka Vzor účastnické smlouvy (k prostudování předem)

         Erasmus+ Charta studenta

         Kvalifikační podmínky

 

Přidělení stipendia

 • stipendium student obdrží od své domácí vysokoškolské instituce nejpozději 1. den zahájení pobytu v zahraničí
 • stipendium bude převedeno na EURO účet studenta zadaný v UIS (viz výše)

šipka Výše stipendia pro rok 2019/20

         Výše stipendia pro rok 2020/21

Nahoru Zpět na obsah


Během pobytu v zahraničí

 

Změny studijní smlouvy (Changes to original Learning agreement)

 • LA je v případě nutnosti možné po příjezdu do zahraničí změnit
 • student sepíše nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement (dále Changes = During the Mobility Part of LA; opět s ohledem na studijní zaměření svého oboru, případné konzultaci s fakultním koordinátorem a podmínky získání 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr)
 • pomocníky k vyplnění Changes a požadavky jednotlivých fakult najdete na fakultních webových stránkách
 • změny ve studijní smlouvě student podepíše, nechá schválit nejdříve zahraničním oddělení své fakulty, poté zahraničním koordinátorem
 • Changes je student povinen nahrát do 30 dnů po zahájení semestru na dané zahraniční instituci do Checklistu v UIS (viz výše) - pokud ve svém Checklistu nemá kolonku pro nahrání změn LA je třeba přidat novou studijní událost (ve spodní části Checklistu - nová studijní událost - Změna smlouvy o studiu)
 • vzory vyplněných Changes najdete v prezentaci z informační schůzky

šipka Changes to original Learning Agreement (formulář MENDELU)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 

Prodloužení studijního pobytu

 • je možné pouze po dohodě s vysílající a přijímající institucí
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus+ zero-grant student):
  • student o něj může požádat kdykoli v průběhu pobytu prostřednictvím Žádosti o prodloužení studijního pobytu
  • student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci atd.)
 • prodloužení pobytu o celý semestr s finanční podporou (možné pouze v ZS):
  • student o něj může požádat prostřednictvím žádosti do 30. října daného akademického roku
  • žádost nechá student potvrdit nejprve koordinátorem v zahraničí, poté zašle e-mailem na ZO své fakulty ke schválení
  • schválený dokument odešle ZO fakulty na OMVI rektorátu ke schválení z finančního hlediska
  • v případě dostatečného množství finančních prostředků referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI žádost schválí a informuje studenta, zahraničního koordinátora i ZO fakulty
  • změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k ÚS, který je studentovi zaslán po dodání Transcript of records za předchozí semestr (nebo Čestného prohlášení o odstudování odborných předmětů ve výši 18 ECTS kreditů) a LA (viz výše) na další semestr
 • prodloužení pobytu s finanční podporou (kratší než semestr):
  • je možné pouze z akademických důvodů (např. delší zkouškové období, než se původně předpokládalo apod.)
  • student je povinen kontaktovat referenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI s žádostí o tuto formu prodloužení nejpozději měsíc před plánovaným koncem pobytu
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně

šipka Žádosti o prodloužení studijního pobytu

         Čestné prohlášení o odstudování odborných předmětů

         Learning agreement (MENDELU formulář)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 

Zkrácení studijního pobytu

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k ÚS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, musí vrátit celé stipendium

šipka Výše stipendia pro rok 2019/20

         Výše stipendia pro rok 2020/21

Nahoru Zpět na obsah


Po návratu ze zahraničí

 • je student povinen dodat:
  • Confirmation of Erasmus+ Study Period (dále Confirmation)
   • je hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu
   • doporučujeme nechat si Confirmation vystavit ještě před odjezdem ze zahraničí
   • Confirmation musí obsahovat přesná data pobytu (data udávají nárok na stipendium)
   • musí být potvrzené zahraničním koordinátorem ne dříve jak týden před ukončením pobytu
   • na OMVI rektorátu student dodává ORIGINÁL dokumentu - do 14 dnů od ukončení studijního pobytu
   • scan Confirmation student také nahraje do aplikace Checklisty v UIS
   • v případě, že je délka pobytu kratší či delší oproti době uvedené v ÚS, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu dodatku k ÚS u referenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
   • student může použít formulář MENDELU
  • Transcript of Records
   • nejpozději do 4 týdnů po ukončení pobytu do aplikace Checklisty
   • ToR se musí shodovat s LA případně s provedenými změnami (tj. Changes; v názvech předmětů i v jejich kreditové hodnotě, eventuálně v kódech, pokud je zahraniční univerzita používá)
   • student může použít formulář MENDELU
  • výsledek závěrečného jazykového testu OLS - do aplikace Checklisty (UIS)
 • studenti doktorského studia odevzdávají i hodnocení práce na pobytu dle požadavkú fakulty (toto hodnocení se do Checklistu nahrává k ToR)
 • student je povinen:
  • vyplnit Závěrečnou zprávu v UIS (Portál studenta → Moje zahraniční studium) do 30 kalendářních dnů po ukončení mobility - zpráva slouží zejména jako zdroj informací pro další studenty
  • vyplnit závěrečnou zprávu pro EU (EU-Survey) - výzvu k vyplnění student obdrží na e-mail
  • evidovat, zda všechny doklady byly dodány a jsou kompletní
 • student je povinen vrátit nevyčerpané stipendium, pokud:
  • student nedodržel délku pobytu uvedenou v ÚS
  • student nezískal minimálně 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr
  • student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+

šipka Confirmation of Erasmus+ Study Period (formulář MENDELU)

         Transcript of Records (formulář MENDELU)

         Kvalifikační podmínky

 

Uznávání kreditů/předmětů získaných v zahraničí

šipka 2/2017 - Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a praktických stáží programu Erasmus+

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

Nahoru Zpět na obsah