Výběrové řízení do programu Erasmus+

 

Základní informace

 

Kdy se koná?

 • obvykle dvakrát ročně:
  • leden (1. kolo) - s platností pro následující akademický rok (tzn. VŘ, které proběhne v lednu 2020, tj. v rámci akademického roku 2019/20, bude mít platnost pro akademický rok 2020/21 začínající v září 2020)
  • září (2. kolo) - na LS daného akademického roku (realizuje se pouze v případě dostatečného množství finančních prostředků)
 • VŘ zahrnuje: podání přihlášky a vykonání jazykové zkoušky

 

Co musí student udělat, pokud se chce studijního pobytu zúčastnit?

 • projít si informace na univerzitních webových stránkách
 • kontaktovat zahraničního referenta své fakulty a informovat se o volných místech na partnerských univerzitách
 • splňovat kvalifikační podmínky studijního pobytu
 • důkladně zvážit výběr partnerské univerzity (viz níže)
 • přihlásit se do VŘ

šipka Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

         Kvalifikační podmínky programu Erasmus+

 

Jak si vybrat školu?

 • výběr škol, které student uvede do své přihlášky (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích) je nutné pečlivě zvážit
 • doporučujeme důkladně projít všechny dostupné zdroje informací:
 • při výběru školy doporučujeme vzít v úvahu:
  • jazyk studia (výuky)
  • vhodné předměty:
   • je vhodné věnovat pozornost informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu nebo některou její konkrétní součást; pokud je zmíněna konkrétní součást školy (fakulta, katedra), budete si moci s velkou pravděpodobností zapsat jen (nebo hlavně) předměty vyučované právě na oné fakultě či katedře
   • za jeden semestr je nutné odstudovat odborné předměty (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta) v minimální výši 18 ECTS kreditů
   • je vhodné zvážit, v jaké kategorii budou předměty vystudované v zahraničí po návratu uznány (povinné, povinně-volitelné, volitelné)
   • za výběr předmětů odpovídající studijnímu zaměření lze ve VŘ získat až 30 bodů (viz níže)
 • místo a praktické náležitosti pobytu
  • je vhodné ověřit výši stipendia poskytovaného na daný pobyt (v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS, případně v materiálech dané školy, lze zjistit, jak finančně nákladný je pobyt v daném místě)

šipka Výše stipendia pro rok 2019/20

         Výše stipendia pro rok 2020/21

 

Mechanismus výběrového řízení

 • v pořadí dle své preference může student do své přihlášky uvést maximálně 4 různé školy, a to v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků
 • ve VŘ každý student vstupuje do konkurence se všemi studenty, kteří zvolili stejný studijní jazyk a stejné školy
 • uchazeči, kteří podali jen elektronickou, ale nikoli tištěnou přihlášku, jsou z dalšího řízení vyloučeni
 • stejně tak jsou posléze vyřazeni uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce
 • úspěšným uchazečům je přiřazena právě jedna škola, na kterou pojedou (nejsou předem stanoveny bodové hranice, kterých musí uchazeč dosáhnout, aby získal místo na určité škole; vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů, kteří jsou si vzájemně konkurencí a na dostupných finančních prostředcích)
 • účastníkům VŘ, kteří jsou uchazeči ve dvou studijních jazycích, je při zpracování výsledků přiřazena pouze jedna škola
 • ze dvou uchazečů, kteří mají určitou školu na různé pozici v seznamu preferencí a kteří mají různý počet bodů, získá místo na dané škole ten, který získal vyšší počet bodů, ne ten, který má školu na vyšší pozici ve svém seznamu preferencí
 • pokud uchazeč nezíská v rámci zpracování výsledků VŘ místo na žádné ze škol, o něž se zajímal, je zařazen do tzv. seznamu náhradníků pro daný studijní jazyk (případně do seznamů pro oba studijní jazyky, v nichž nebyl úspěšný)
 • náhradníci, v pořadí, ve kterém figurují ve svém seznamu, mohou následně (někdy i několik měsíců po ukončení VŘ) být osloveni s dodatečnou nabídkou studia v zahraničí

 

Obsahová strukturaBody
studijní výsledky (studijní průměr) 30 bodů
jazykové znalosti 30 bodů
správný výběr předmětů ve studijní smlouvě v souladu se studijním zaměřením (předběžný Learning Agreement) 30 bodů
účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELU 10 bodů
maximum za přihlášku 100 bodů

 

 

Jak se přihlásit?

 

 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu (obvykle leden; pro druhé kolo VŘ v září; přihláška se podává v předchozím semestru, ale započítávají se do ní a bodově ohodnocují všechny skutečnosti, které v zimním/letním semestru nastanou)
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za zimní semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, lze sledovat v UIS

 

Vlastní postup podání přihlášky

 • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium - Moje zahraniční studium - Podání přihlášky na výměnný pobyt)
 • podrobnosti k vyplnění elektronické přihlášky jsou k dispozici v dokumentaci UIS (Svazek 2 - Student: kapitola 4 - Zahraniční studium)
 • poté, co student přihlášku v UIS uzavře, je nutno ji vytisknout
 • vytištěnou přihlášku je třeba podepsat
 • před uplynutím termínu uzávěrky musí být přihláška odevzdána spolu s přílohami na zahraničním oddělení fakulty (dále ZO)
 • přílohy k přihlášce:
 • stavy a příznaky přihlášky:
Stav/příznakCo to znamenáMožnosti změny stavu
rozpracovaná

s přihláškou student pracuje

 

v tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou
následujícím krokem je obvykle uzavření, tj. podání
uzavřená přihláška, která byla elektronicky podána, a zbývá ji odevzdat v tištěné podobě s přílohami

lze zrušit


pokud byla uzavřena předčasně, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
zrušená

přihláška nebude do VŘ zařazena, zůstane však v systému zachována

 

ve stejném VŘ není možné místo zrušené přihlášky podat novou
pokud byla zrušena nedopatřením, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
kompletnost ne přihláška dosud neprošla poslední kontrolou na ZO fakulty, respektive nedošlo k aktualizaci studijních výsledků jakmile bude zaktualizován studijní průměr a budou zkontrolovány všechny přílohy, bude kompletnost nastavena na ano
ano

přihláška už prošla poslední kontrolou na ZO fakulty, byly v ní aktualizovány studijní výsledky a body za ně přidělené

 

bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné, obvykle tento stav nastane až těsně před konáním jazykového testu

 

jen taková přihláška bude v rámci VŘ dále zpracovávána
do přihlášky budou postupně doplňovány body, které student získá absolvováním jazykové zkoušky
nedostavil se

označuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k napsání testu nebo k pohovoru (v rámci jazykové zkoušky)

 
z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena

 

šipka Dokumentace UIS - Student (svazek 2)

         Předběžný Learning Agreement

         Předběžný Learning Agreement pro studenty PEF

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 

Jazyková zkouška

 

 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty nejsou uznávány)
 • skládá se z písemné a ústní části
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat:
  • jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně
  • o uznání musí student zažádat na fakultě při odevzdání tištěné přihlášky

 

Písemný test

 • se skládá ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
 • testuje se: slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
 • studenti úspěšně přihlášení do VŘ obdrží veškeré informace na e-mail
 • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 26 položek z celkových 40 a získat tak 13 bodů
 • povolený čas je 45 minut + 5 minut na rozdání a kontrolu
 • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde; v tištěné podobě jsou k dispozici volně k rozebrání na OMVI (v přihrádkách u kanceláří)
 • pro přípravu studentů na písemný test organizuje OMVI intenzivní kurz; aktuální informace budou k dispozici před písemným testem

 

Ústní část

 • student se po vykonání písemného testu zapíše do předložených archů na ústní zkoušku k jednotlivým lektorům
 • termíny přezkoušení je nutno dodržet
 • ústní část tvoří interview v trvání 7-10 minut
 • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 7 bodů z možných 10

 

Výsledky výběrového řízení

 

 • každý uchazeč může vývoj svého bodového skóre (dílčí výsledky) a i  závěrečné výsledky VŘ sledovat ve svém přihláškovém profilu v UIS
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • uchazeči neúspěšní ve VŘ budou v rámci studijního jazyka (případně jazyků), ve kterém neuspěli, zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí (v případě, že bude uzavřena nová nebo rozšířena stávající dohoda o výměně studentů nebo některý z úspěšných uchazečů svůj studijní pobyt v zahraničí zruší)

 

Zpět na obsah