Zahraniční odborníci z praxe

Typy organizací, z nichž mohou odborníci přijíždět:

 • Jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací může například být:
  • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků),
  • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
  • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů,
  • výzkumná instituce,
  • nadace,
  • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých),
  • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace,
  • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby.

Mobilita zaměstnanců z jakýchkoliv vysokých škol a institucí, které vlastní Listinu programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), včetně výzkumných center, není (dle pravidel programu Erasmus+) v tomto programu možná. Zahraniční vyučující by k tomuto účelu měli využít financování na domácí instituci.

Mobilita musí proběhnout v programové zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace, a od země bydliště pracovníka.

Pozvání přijíždějících odborníků z praxe musí být prodiskutováno a schváleno koordinátorem OMVI. Aby byla zajištěna správná administrace pobytu, je nutné pobyt řešit s OMVI nejpozději 4 týdny před plánovaným příjezdem.

 Praktické informace před příjezdem pro kontaktní osobu na Mendelu, která sjednává pobyt odborníka:

 • Receiving Institution: jednotlivé fakulty Mendelovy univerzity
 • Délka pobytu: min 2 výukové dny, max. 10 výukových dní.
 • Odborník z praxe má nárok na grant EU ve výši 102 eur na jeden výukový den.
 • Vyplacení grantu je možné pouze v eurech.
 • Proplácí se jízdní výdaje na cestu do Brna na základě předem doložených kopií jízdenek, letenek, palubních jízdenek
 • Je nutné vyplnit dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Training a doručit na OMVI (nejpozději 3 týdny před příjezdem).
 • Zajistit kopie jízdenek nebo letenek s uvedenou cenou, datem a destinací a zaslat koordinátorovi OMVI (nejpozději 10 pracovních dní před začátkem mobility).
 • Na základě všech doložených informací připraví koordinátor OMVI pro odborníka z praxe účastnickou smlouvu.

 

Informace pro průběh pobytu odborníka:

 • Koordinátor OMVI zašle kontaktní osobě účastnickou smlouvu ve dvou vyhotoveních a podklady pro vyplacení finanční částky na pokladně.
 • Kontaktní osoba zajistí podpis obou smluv a vyzvedne s odborníkem připravené finance na pokladně rektorátu Mendelu (nutné je mít s sebou ID k prokázání totožnosti odborníka).

 

Informace po odjezdu odborníka:

Kontaktní osoba z fakulty doručí nejpozději do 3 pracovních dní po odjezdu odborníka na OMVI:

 • 1× podepsaný originál účastnické smlouvy,
 • dokument Confirmation of Erasmus Training, který vystaví a potvrdí hostující fakulta
 • výdajový pokladní doklad z pokladny rektorátu Mendelu,
 • všechny jízdenky, letenky včetně obou palubních vstupenek (do Brna a zpět) pro prokázání reálných jízdních výdajů.