ECHEErasmus Policy StatementErasmus+ kódy a kontakty

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci a vedoucí mládeže. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  • KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA103 programové země,  KA107 partnerské země)
  • KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

 

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Programové země (KA103)

  • členské státy EU - 28 zemí (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Česká republika)
  • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • Turecko, Makedonie

Studenti

Zaměstnanci

Partnerské země (KA107) - Kreditová mobilita

  • partnerské země sousedící s EU (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Rusko)
  • další partnerské země - některé Klíčové akce programu Erasmus+ (KA107) jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa, více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (část B)

Studenti

Zaměstnanci