Úvodní informace

 


Kterých zemí se program týká

 

Programové země (KA103):

 • členské státy EU - 28 zemí (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Česká republika)
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie

 

POZOR!

Studijní pobyt může být realizován pouze na základě interinstitucionální smlouvy.

 

šipka Příručka k programu Erasmus+

Nahoru Zpět na obsah


Podmínky účasti

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může student zúčastnit za následujících podmínek:

 • student musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+
 • student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán minimálně do 2. ročníku bakalářského studia (tzn. student, který chce vyjet již v zimním semestru - dále ZS - 2. ročníku, se musí přihlásit ještě v 1. ročníku v rámci 1. kola výběrového řízení - dále VŘ), nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského nebo doktorského studijního programu na MENDELU - prezenční, kombinované či distanční formy
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí
 • student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje
 • délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

šipka Kvalifikační podmínky programu Erasmus+

Nahoru Zpět na obsah


Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

 • student může v daném stupni studia v rámci programu Erasmus+ vycestovat vícekrát (jak na studijní pobyt, tak i na stáž)
 • celková doba mobilit na daném stupni studia nesmí překročit 12 Erasmus měsíců (1 Erasmus měsíc = 30 dní)
 • mobility se sčítají vč. mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus (2007-2013) a Erasmus Mundus
 • přestože jsou opakované studijní pobyty možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, které jsou pro tuto aktivitu vyhrazeny, posuzovány jako mobility s nižší preferencí v rámci

 

Nahoru Zpět na obsah