Vyhlášení výběrového řízení 

Výběrové řízení vyhlašuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace OMVI na začátku každého akademického roku (během října) na následující rok. První kolo výběru studentů probíhá na fakultě, finální výběr na rektorátní úrovni. 

Kdo se může přihlásit?

 • Přihlásit se mohou studenti zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, kteří mají ukončený alespoň první rok studia na MENDELU.
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia, ovšem upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků. 
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student, který má občanství jiného státu, a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu - mobilita se může uskutečnit, ale má nejnižší prioritu.

Jak se přihlásit? 

Student odevzdá přihlášku na zahraniční oddělení příslušné fakulty. Hlavními kritérii, která rozhodují o výběru studenta, jsou studijní prospěch, úroveň jazykových znalostí, výběr univerzity a motivace studenta ke studiu na této univerzitě. Úspěšně absolvované výběrové řízení na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu.

Součástí každé přihlášky do výběrového řízení musí být:

 • přihláška s potvrzením fakulty -- formulář ke stažení zde
 • motivační dopis v češtině a v jazyce, ve kterém bude probíhat stáž
 • životopis češtině a v jazyce, ve kterém bude probíhat stáž
 • doklad o znalosti jazyka (není povinné) - mezinárodní certifikát, státní jazyková zkouška, studium v anglickém jazyce, výsledky jazykového testu na MENDELU apod. ). Pokud v předchozím roce student absolvoval jazykovou zkoušku například v rámci programu Erasmus+, může být na jeho žádost uznán výsledek.
 • základní informace o přijímací instituci, vč. kontaktu na osobu, se kterou svoji stáž v daném podniku projednává
 • má-li student již projednán plán stáže s přijímajícím podnikem, je žádoucí odevzdat tuto náplň v Training Agreementu společně s přihláškou fakultě. V této fázi se nevyžaduje, aby Training Agreement byl závazně podepsán - jedná se o návrh. Tito studenti jsou při výběru upřednostňováni.

Up

Podmínky pobytu

 • Minimální délka pobytu jsou 30 dní, maximální délka pobytu je 12 měsíců. Doba strávená na cestě není do délky stáže zahrnuta!!!
 • Výše poskytnutého grantu cca. 45 000 Kč - jedná se o paušální částku bez ohledu na délku pobytu a cílovou destinaci. Stipendium je vypláceno v českých korunách. Náklady přesahující tuto částku si student musí hradit z vlastních zdrojů.
 • Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, přičemž přijímající organizace musí mít právní subjektivitu. Lze využít možnost stáže na některé z partnerských univerzit zveřejněných v seznamu pro studijní pobyty.
 • Musí se jednat o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. 

Up

Před podpisem finanční dohody

Zahraniční univerzita může po studentovi požadovat Letter of Award nebo Nomination Confirmation - obojí vydává OMVI. 

Pokud je student přijat zahraniční univerzitou, podepisuje před odjezdem finanční dohodu na OMVI, ve které se MENDELU zavazuje uhradit částku přiděleného stipendia. Před podpisem finanční dohody a vyplacením stipendia je student povinen domluvit si schůzku na OMVI 2-3 týdny před odjezdem a dodat následující dokumenty:

 • training Agreement trojstranně podepsaný (fakulta, student, přijímající podnik) s uvedenými daty začátku a konce stáže na zahraniční instituci, ke stažení zde
 • pojištění na dobu pobytu - potvrzení, že student má uzavřené pojištění léčebných výloh na dobu pobytu mimo ČR (potvrzení o zaplacení z pokladny) .

V souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční cesty je student povinen před odjezdem uhradit pojistné na dobu pobytu v zahraničí (včetně cesty na místo stáže a zpět do ČR) pod rámcovou smlouvou univerzity. Veškeré informace najdete zde.

 Dále je před podpisem finanční dohody nutné:

 • zkontrolovat / zadat číslo bankovního účtu v českých korunách v UIS
 • zadat si návrh na vyslání v UIS - konzultace na fakultě
 • zkontrolovat zadání výjezdu v UIS - zahraniční studijní pobyt zadává studijní/zahraniční oddělení příslušné fakulty

Up

Po návratu z praktické stáže 

Student je po návratu z pracovní stáže povinen předložit na OMVI MENDELU:

 • certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení (vystaví přijímací podnik na hlavičkovém papíře při ukončení pracovní stáže)
 • a dále vyplnit závěrečnou zprávu o pracovním pobytu v UIS (Portál studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium - Hodnocení zahraničního pobytu).

Back