Vyhlášení výběrového řízení 

Výběrové řízení vyhlašuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace OMVI na začátku každého akademického roku během začátku října vyhlašuje výběrové řízení na následující rok. První kolo výběru studentů probíhá na fakultě, finální výběr na rektorátní úrovni. 

Kdo se může přihlásit?

 • Přihlásit se mohou studenti zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, kteří mají ukončený alespoň první rok studia na MENDELU.
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia, ovšem upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků. 
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student, který má občanství jiného státu, a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu - mobilita se může uskutečnit, ale má nejnižší prioritu.

Jak se přihlásit? 

Student odevzdá přihlášku na zahraniční oddělení příslušné fakulty. Hlavními kritérii, která rozhodují o výběru studenta, jsou studijní prospěch, úroveň jazykových znalostí, výběr univerzity a motivace studenta ke studiu na této univerzitě. Úspěšně absolvované výběrové řízení na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu.

Součástí každé přihlášky do výběrového řízení musí být:

 • přihláška s potvrzením fakulty -- formulář ke stažení zde
 • motivační dopis v češtině a v jazyce, ve kterém bude probíhat stáž
 • životopis češtině a v jazyce, ve kterém bude probíhat stáž
 • doklad o znalosti jazyka (není povinné) - mezinárodní certifikát, státní jazyková zkouška, studium v anglickém jazyce, výsledky jazykového testu na MENDELU apod. ). Pokud v předchozím roce student absolvoval jazykovou například v rámci programu Erasmus+, může být na jeho žádost uznán výsledek.
 • základní informace o přijímací instituci, vč. kontaktu na osobu, se kterou svoji stáž v daném podniku projednává
 • má-li student již projednán plán stáže s přijímajícím podnikem, je žádoucí odevzdat tuto náplň v Training Agreementu společně s přihláškou fakultě. V této fázi se nevyžaduje, aby Training Agreement byl závazně podepsán - jedná se o návrh. Tito studenti jsou při výběru upřednostňováni.

Up

Podmínky pobytu

 • Minimální délka pobytu jsou 3 měsíce, maximální délka pobytu je 12 měsíců.
 • Výše poskytnutého grantu cca. 45 000 Kč - jedná se o paušální částku bez ohledu na délku pobytu a cílovou destinaci. Stipendium je vypláceno v českých korunách. Náklady přesahující tuto částku si student musí hradit z vlastních zdrojů.
 • Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, přičemž přijímající organizace musí mít právní subjektivitu.
 • Musí se jednat o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. 

Up

Před podpisem finanční dohody

Zahraniční univerzita může po studentovi požadovat Letter of Award nebo Nomination Confirmation - obojí vydává OMVI. 

Pokud je student přijat zahraniční univerzitou, podepisuje před odjezdem finanční dohodu na OMVI, ve které se MENDELU zavazuje uhradit částku přiděleného stipendia. Před podpisem finanční dohody a vyplacením stipendia je student povinen domluvit sios chůzku na OMVI 2-3 týdny před odjezdem a dodat následující dokumenty:

 • Training Agreement trojstranně podepsaný (fakulta, student, přijímající podnik) s uvedenými daty začátku a konce stáže na zahraniční univerzitě, ke stažení zde
 • Pojištění na dobu pobytu - potvrzení, že student má uzavřené pojištění léčebných výloh na dobu pobytu mimo ČR (potvrzení o zaplacení z pokladny) 

V souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční cesty je student povinen před odjezdem uhradit pojistné na dobu pobytu v zahraničí pod rámcovou smlouvou univerzity. Veškeré informace najdete zde.

 Dále je před podpisem finanční dohody nutné:

 • zkontrolovat/zadat číslo bankovního účtu v českých korunách v UIS
 • zadat si návrh na vyslání v UIS - konzultace na fakultě
 • zkontrolovat zadání výjezdu v UIS - zahraniční studijní pobyt zadává studijní/zahraniční oddělení příslušné fakulty

Up

Po návratu z praktické stáže 

Student je po návratu z pracovní stáže povinen předložit na OMVI MENDELU:

 • certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení (vystaví přijímací podnik na hlavičkovém papíře při ukončení pracovní stáže)
 • a dále vyplnit závěrečnou zprávu o pracovním pobytu v UIS (Portál studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium - Hodnocení zahraničního pobytu).

Back