Vyhlášení výběrového řízení 

Výběrové řízení vyhlašuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI) na začátku každého akademického roku (během října) na následující kalendářní rok. První kolo výběru studentů probíhá na fakultě, finální výběr na rektorátní úrovni. 

Kdo se může přihlásit?

 • Přihlásit se mohou studenti zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, kteří mají ukončený alespoň první rok studia na MENDELU.
 • Upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků. 
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student, který má občanství jiného státu, a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu - mobilita se může uskutečnit, ale má nejnižší prioritu.

Jak se přihlásit? 

Student odevzdá přihlášku na zahraniční oddělení příslušné fakulty. Hlavními kritérii, která rozhodují o výběru studenta, jsou studijní prospěch, úroveň jazykových znalostí, výběr univerzity a motivace studenta ke studiu na této univerzitě. Úspěšně absolvované výběrové řízení na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu.

Součástí každé přihlášky do výběrového řízení musí být:

 • přihláška s potvrzením fakulty -- formulář ke stažení zde
 • motivační dopis v češtině a v jazyce, ve kterém bude probíhat výuka
 • doklad o znalosti jazyka (není povinné) - mezinárodní certifikát, státní jazyková zkouška, studium v anglickém jazyce, výsledky jazykového testu na MENDELU apod. ). Pokud v předchozím roce student absolvoval jazykovou například v rámci programu Erasmus+, může být na jeho žádost uznán výsledek.

Student smí podat až tři přihlášky na různé univerzity, které musí být seřazeny dle preferencí. Do přihlášky uvede také plánovanou dobu pobytu (LS/ZS). Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vašim studiem.

Up

Podmínky pobytu

 • Minimální délka pobytu je 30 dní, maximální délka pobytu je 12 měsíců. Doba strávená na cestě není do délky mobility započítána!!!
 • Výše poskytnutého grantu je cca. 45 000 Kč - jedná se o paušální částku bez ohledu na délku pobytu a cílovou destinaci. Stipendium je vypláceno v českých korunách. Náklady přesahující tuto částku si student musí hradit z vlastních zdrojů, případně se informovat o možnostech vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Odstudovat nejméně 3 odborné předměty, pro Ph.D. studenty nejméně 1 odborný předmět a potvrzení práce na dizertaci (či dle domluvy se školitelem).
 • Po návratu z mobility a po splnění podmínek stanovených ve smlouvě je možné požádat o proplacení cestovních nákladů spojených s cestou do místa a z místa mobility. Budou požadovány originální cestovní doklady.
 • Při nesplnění některé z podmínek bude požadováno vrácení poměrné části stipendia.

Před podpisem finanční dohody

Zahraniční univerzita může po studentovi požadovat Letter of Award nebo Nomination Confirmation - obojí vydává OMVI. 

Pokud je student přijat zahraniční univerzitou, podepisuje před odjezdem finanční dohodu na OMVI, ve které se MENDELU zavazuje uhradit částku přiděleného stipendia. Před podpisem finanční dohody a vyplacením stipendia je student povinen domluvit si schůzku na OMVI 2-3 týdny před odjezdem a dodat následující dokumenty:

 • akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční univerzitě
 • trojstranně potvrzený learning agreement - student musí náplň studia v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu bylo studium v zahraničí plně uznáno (formulář ke stažení zde)
 • pojištění na dobu pobytu - potvrzení, že student má uzavřené pojištění léčebných výloh na dobu pobytu mimo ČR (potvrzení o zaplacení z pokladny). 

V souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční cesty je student povinen před odjezdem uhradit pojistné na dobu pobytu v zahraničí (včetně cesty na místo pobytu a zpět do ČR) pod rámcovou smlouvou univerzity. Veškeré informace najdete zde.

 Dále je před podpisem finanční dohody nutné:

 • zkontrolovat/zadat číslo bankovního účtu v českých korunách v UIS
 • zadat si návrh na vyslání v UIS (eAgenda - Zahraniční cesty) - návod pro vyplnění zde
 • zkontrolovat zadání výjezdu v UIS - zahraniční studijní pobyt zadává studijní/zahraniční oddělení příslušné fakulty.

Up

Změna Learning Agreementu během pobytu

V případě, že student po příjezdu na partnerskou univerzitu zjistí, že předměty schválené domácí fakultou na learning agreementu nelze odstudovat (absence na hostující univerzitě či z jiného důvodu na straně přijímající instituce), je nezbytné bezodkladně kontaktovat zahraniční oddělení své fakulty na MENDELU a zaslat návrh změny learning agreementu s nově zapsanými předměty (formulář je stažení zde). Po odsouhlasení fakultou je následně zajištěno (v případě úspěšně vykonaných zkoušek) jejich uznání.

Back