Podmínky pobytu

 

Výjezd studenta přes bilaterální mobility musí splňovat tyto podmínky:

  • minimální délka pobytu je 30 dní, maximální délka pobytu je 12 měsíců
    • vždy je nutné úspěšně absolvovat nejméně 3 odborné předměty, proto je nutné pečlivě zvážit plánovanou délku studia v zahraničí!
    • doba strávená na cestě není do délky mobility započítána!
  • součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu
  • během pobytu je nutné úspěšně absolvovat nejméně 3 odborné předměty, pro Ph.D. studenty je to nejméně 1 odborný předmět a práce na dizertaci (či dle domluvy se školitelem)

Zpět


Finanční podmínky

 

Výše poskytnutého grantu je cca. 45 000 Kč - jedná se o paušální částku bez ohledu na délku pobytu a cílovou destinaci. Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční dohody. Náklady přesahující tuto částku si student musí hradit z vlastních zdrojů, případně se informovat o možnostech vládních stipendií v dané zemi apod.

Po návratu z mobility a po splnění podmínek stanovených ve smlouvě je možné požádat o proplacení cestovních nákladů spojených s cestou do místa a z místa mobility. Budou požadovány originální jízdní doklady (letenky / jízdenky) a odevzdání vyplněného formuláře. Z jízdního dokladu musí být patrná zejména data cesty, jméno cestujícího a zaplacená částka.

Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční dohodou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.

Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Zpět