Vyhlášení výběrového řízení 

Výběrové řízení vyhlašuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI) na začátku každého akademického roku (během října) na následující rok. První kolo výběru studentů probíhá na fakultě, finální výběr na rektorátní úrovni. 

Kdo se může přihlásit?

 • Přihlásit se mohou studenti zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, kteří mají ukončený alespoň první rok studia na MENDELU.
 • Upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků. 
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student, který má občanství jiného státu, a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu - mobilita se může uskutečnit, ale má nejnižší prioritu.

Jak se přihlásit? 

Student odevzdá přihlášku na zahraniční oddělení příslušné fakulty. Hlavními kritérii, která rozhodují o výběru studenta, jsou studijní prospěch, úroveň jazykových znalostí, výběr univerzity a motivace studenta ke studiu na této univerzitě. Úspěšně absolvované výběrové řízení na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu.

Součástí každé přihlášky do výběrového řízení musí být:

 • přihláška s potvrzením fakulty -- formulář ke stažení zde
 • motivační dopis v češtině a v jazyce, ve kterém bude probíhat výuka
 • doklad o znalosti jazyka (není povinné) - mezinárodní certifikát, státní jazyková zkouška, studium v anglickém jazyce, výsledky jazykového testu na MENDELU apod. ). Pokud v předchozím roce student absolvoval jazykovou například v rámci programu Erasmus+, může být na jeho žádost uznán výsledek.

Student smí podat až tři přihlášky na různé univerzity, které musí být seřazeny dle preferencí. Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vašim studiem.

Up

Podmínky pobytu

 • Minimální délka pobytu jsou 3 měsíce, maximální délka pobytu je 12 měsíců.
 • Výše poskytnutého grantu je cca. 45 000 Kč - jedná se o paušální částku bez ohledu na délku pobytu a cílovou destinaci. Stipendium je vypláceno v českých korunách. Náklady přesahující tuto částku si student musí hradit z vlastních zdrojů.
 • Odstudovat nejméně 3 odborné předměty, pro Ph.D. studenty nejméně 1 odborný předmět a potvrzení práce na dizertaci (či dle domluvy se školitelem).

Před podpisem finanční dohody

Zahraniční univerzita může po studentovi požadovat Letter of Award nebo Nomination Confirmation - obojí vydává OMVI. 

Pokud je student přijat zahraniční univerzitou, podepisuje před odjezdem finanční dohodu na OMVI, ve které se MENDELU zavazuje uhradit částku přiděleného stipendia. Před podpisem finanční dohody a vyplacením stipendia je student povinen domluvit si schůzku na OMVI 2-3 týdny před odjezdem a dodat následující dokumenty:

 • akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční univerzitě
 • potvrzený learning agreement - student musí náplň studia v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu bylo studium v zahraničí plně uznáno (formulář ke stažení zde)
 • pojištění na dobu pobytu - potvrzení, že student má uzavřené pojištění léčebných výloh na dobu pobytu mimo ČR (potvrzení o zaplacení z pokladny) 

V souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční cesty je student povinen před odjezdem uhradit pojistné na dobu pobytu v zahraničí pod rámcovou smlouvou univerzity. Veškeré informace najdete zde.

 Dále je před podpisem finanční dohody nutné:

 • zkontrolovat/zadat číslo bankovního účtu v českých korunách v UIS
 • zadat si návrh na vyslání v UIS - konzultace na fakultě
 • zkontrolovat zadání výjezdu v UIS - zahraniční studijní pobyt zadává studijní/zahraniční oddělení příslušné fakulty

Up

Změna Learning Agreementu během pobytu

V případě, že student po příjezdu na partnerskou univerzitu zjistí, že předměty schválené domácí fakultou na learning agreementu nelze odstudovat (absence na hostující univerzitě či z jiného důvodu na straně přijímající instituce), je nezbytné bezodkladně kontaktovat zahraniční oddělení své fakulty na MENDELU a zaslat návrh změny learning agreementu s nově zapsanými předměty (formulář je stažení zde). Po odsouhlasení fakultou je následně zajištěno (v případě úspěšně vykonaných zkoušek) jejich uznání.

Back