STUDIJNÍ POBYTY

MENDELU má uzavřeno mnoho dohod o meziuniverzitní spolupráci s partnerskými univerzitami. V oblasti aktivní výměny studentů pravidelně spolupracuje s následujícími univerzitami, které jsou v rámci mobilit přes bilaterální smlouvy upřednostňovány:

 

Výjezd v rámci dalších smluv je možný, ale po stránce organizace může být jeho domluva náročnější - dohody často neurčují konkrétní podmínky, a proto je každé vyslání předmětem individuálního jednání.

Student vyjíždějící přes bilaterální dohodu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě. Seznam všech aktuálně uzavřených dohod naleznete zde:

 

Seznam univerzit, kde jsou aktuálně uzavřené dohody. 

 

FREEMOVER

Vyjíždí-li student do zahraniční se statusem "freemover", není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí může dojednat individuálně, ovšem v tomto případě Zahraniční oddělení neposkytuje studentovi organizační ani administrativní podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí freemover student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity a dořešit veškeré své studijní záležitosti se svou fakultou. 

Up 

Back