Bilaterální mobility - studijní pobyty

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí.

 

Základní podmínky

 • Délka pobytu: min. 3 měsíce, max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána)
 • Součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu
 • Výše poskytnutého grantu 15 000 Kč na měsíc (30 dní)
 • Odstudovat nejméně 3 odborné předměty
 • Ph.D. studenti: odstudovat nejméně 1 odborný předmět a doložit potvrzení práce na dizertaci (či dle domluvy se školitelem)
 • Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského, nebo doktorského studijního programu - prezenční či kombinované formy studia
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy (realizovány na úrovni fakulty)

 Finanční podmínky

 • výše poskytnutého grantu činí 15 000 Kč měsíčně bez ohledu na cílovou destinaci
 • Při překročení lhůty 1 měsíce se výše grantu odvíjí následovně:

 

1 - 7 dní …………… 0 Kč

8 - 20 dní ………….  ½ grantu tj. 7500,- Kč

21 - 30 dní ………... 15 000,- Kč

 

Příklad:

·         Délka trvání pobytu je 1 měsíc 6 dní - výše grantu bude 15 000 Kč

·         Délka trvání pobytu je 1 měsíc 14 dní - výše grantu bude 22 500 Kč

·         Délka trvání pobytu je 1 měsíc 29 dní - výše grantu bude 30 000 Kč

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční dohody. Náklady přesahující výšku přiznaného grantu si student musí hradit z vlastních zdrojů, případně se informovat o možnostech vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Po návratu z mobility a po splnění podmínek stanovených ve smlouvě je možné požádat o proplacení cestovních nákladů až do výše 100% spojených s cestou do místa a z místa mobility. Budou požadovány originální jízdní doklady např. letenky / jízdenky atd. pouze ekonomické třídy.  
 • Žádost o proplacení cestovních nákladů spolu se všemi doklady odevzdejte na OMVI MENDELU do 30.11. daného roku.
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční dohodou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na začátku každého akademického roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku na zahraniční oddělení fakulty, včetně povinných příloh:

 • Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy dle preferencí, uvést plánovanou dobu pobytu

Doklad o znalosti jazyka – dodáním certifikátu získává student body navíc (povinné pro studenty PEF, na ostatních fakultách volitelně) - mezinárodní certifikát, státní jazyková zkouška, studium v anglickém jazyce, výsledky jazykového testu na MENDELU apod.)

 • pokud student absolvoval jazykovou zkoušku například v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek; zkouška ale nesmí být starší než 3 roky
 • student z PEF, který nemá žádný doklad o znalosti jazyka, bude vykonávat zkoušku přímo na fakultě
 • (povinné pro studenty PEF, na ostatních fakultách volitelně) - mezinárodní certifikát, státní jazyková zkouška, studium v anglickém jazyce, výsledky jazykového testu na MENDELU apod.
 • Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vaším studiem!
 • Úspěšně absolvované VŘ na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu! Uchazeči neúspěšní ve VŘ budou zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí.

Kdo se může přihlásit?

Na bilaterální mobilitu se může přihlásit:

 • student zapsaný do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků)
 • student, který je občanem jakékoliv země, ale studuje v České republice v akreditovaném studijním programu (student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu)

 

Nominace na zahraniční univerzitu

 • Seznam nominovaných studentů zasílá po vyhlášení výsledků  na zahraniční univerzity referent OMVI, od kterého student na e-mail obdrží potvrzení o odeslání nominace.
 • Po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity).
 • Nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná. V případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí informovat zahraniční oddělení fakultyOMVI a zaslat omluvný e-mail na zahraniční univerzitu.

 Jazykové znalosti

Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek (zkouška ale nesmí být starší než 3 roky).

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zveřejněny výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu.

Před odjezdem

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení VŘ, pořádá OMVI rektorátu. Learning Agreement – vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení fakulty smlouvu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
  • Dokumenty vyžadované zahraniční univerzitou – zodpovědnost studenta (Zahraniční univerzita může po studentovi požadovat: Letter of Award, Nomination Confirmation – oba dokumenty vydává OMVI)
 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce semestru) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude zadán pobyt do UIS.
 • Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS a přinést ho ve dvou výtiscích na podpis na Zahraniční oddělení fakulty. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu. Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Platba na pokladně. Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu.
 • Finanční dohoda – domluvit se na podpisu na OMVI rektorátu až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech 2 – 3 týdny před odjezdem.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).

Během pobytu

 • Changes to Learning Agreementpokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu (nahrát do Checklistů).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!

 Po návratu

 • Transcript of Records - předložit potvrzení originál o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení.
 • Confirmation of Study Period - předložit potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu na OMVI rektorátu.
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Learning Agreement a Transcript of Records).

 

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve FD, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

 

Kontakt na Zahraniční oddělení rektorátu:

bilateral-outgoing@mendelu.cz

+ 420 545 135 150