Postavení čerstvého absolventa, který není v pracovním vztahu s poskytovatelem stáže, vůči: 

  • Úřadu práce – absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti ve vztahu k Úřadu práce a po dobu realizace stáže tedy bude vyřazen z evidence ÚP. Doba stáže se však nezapočítává ani do doby účasti na důchodovém pojištění podmiňující nárok na podporu v nezaměstnanosti a to přesto, že absolvent fakticky pracoval pro poskytovatele stáže. Formálně však byl nezaměstnaný.
  • Zdravotní pojišťovně – absolvent má zákonnou povinnost platit si veřejné zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců, je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraniční a následně doložit úhradu zdravotního pojištění pro pobyt v zahraničí.
  • Důchodovému pojištění – doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění. Takto získaná doba důchodového pojištění však není uznatelná pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.
  • Finančnímu úřadu – pro vymezení postavení čerstvého absolventa vůči finančnímu úřadu a povinnostem odvádět daň z příjmu z finanční podpory přiznané v rámci programu Erasmus+ prosím kontaktujte Finanční úřad, kde jste místně příslušní.