Zruseni staze

 

Nominace na praktickou stáž Erasmus+ je závazná. Pokud je student či čerstvý absolvent nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení stáže, který musí být potvrzen příslušnou fakultou a předán k evidenci na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI) rektorátu.

 

Zároveň má student povinnost zaslat omluvný email poskytovateli staze (v kopii také na OMVI rektorátu - bohdana.cechova@mendelu.cz) s vysvětlením důvodu zrušení svého pobytu.

 

Pokud student či absolvent zahraniční stáž zruší, je povinen neprodleně zrušit i související Návrh na vyslání v příslušné aplikaci UISu, a to nejpozději 9. den v měsíci následujícím po plánovaném zahájení cesty.

 

Odstoupení od nominace na praktickou stáž může mít vliv na budoucí možnost zařazení do programu.