Postup po návratu

Povinnosti studenta po návratu ze stáže

 1. Do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat Traineeship Certificate na OMVI rektorátu (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jak týden před ukončením stáže).
  V případě, že se délka stáže liší o více jak 5 dní oproti délce stáže původně uvedené v Účastnické smlouvě, je nutné se objednat k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě (Ing. Bohdana Čechová, bohdana.cechova@mendelu.cz,  tel. 545 135 150).
 2. Do 30 dnů od ukončení praktické stáže dodat vytištěný print screen s výsledky závěrečného on-line hodnocení znalosti pracovního jazykase jménem studenta. !!!Pozor!!! Studenti, kteří nedoloží print screen s výsledkem závěrečného on-line testu, jsou povinni vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši.    
 3. Vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu a v evropské databázi (EU Survey) do 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů.
 4. Vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
  1. Student nedodržel délku pobytu uvedenou v Účastnické dohodě.
  2. Student nesplnil Traineeship Agreement.
  3. Student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+.

Uznávání kreditů za absolvovanou stáž v zahraničí

 • Podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže. Tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže.
 • Uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.
 • O procesu uznávání kreditů se informujte u zahraničního referenta vaší fakulty a na svém studijním oddělení.