Postup během pobytu v zahraničí

Změny TA

V případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající institucí tak přijímající organizací. Stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení, který v případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.

Prodloužení stáže

  • Je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací.
  • Studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže..
  • Žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději doručena 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou.

Postup:

 1. V průběhu pobytu stážista vyplní Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period).
 2. Stážista nechá žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonává stáž. 
 3. Následně stážista zašle e-mailem nebo poštou potvrzenou žádost zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení.
 4. V případě schválení fakultou, přepošle fakultní referent pro zahraniční záležitosti žádost na Rektorát (OMVI) a informuje studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání. 
 5. Student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI.
 6. Následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti.

 

Zkrácení praktické stáže

  • Je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je-li zkrácení delší jak 5 dní oproti údajům uvedeným v Účastnické smlouvě, je řešeno Dodatkem k Účastnické smlouvě a případným poměrným zkrácením stipendia. Vždy je však potřeba dodržet minimální délku stáže 2 měsíce.
  • Pokud student nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu "vyšší moci").

 

Průběžná zpráva

Čerství absolventi mají navíc povinnost zasílat každé 2 měsíce po zahájení absolventské stáže průběžnou zprávu. Zpráva se zasílá na předepsaném formuláři příslušnému referentovi OMVI, který administruje absolventské stáže (Bohdana Čechová, bohdana.cechova@mendelu.cz).