Postup před odjezdem

Smlouva pro praktické stáže

(Traineeship Agreement, dále též TA)

 • Praktickou stáž v zahraniční lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže (Traineeship Agreement) s vyplněnými veškerými údaji, a to včetně podpisů zodpovědných osob.
 • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž, v případě absolventské stáže ještě před ukončením studia.
 • Podpisem TA pověřená osoba stvrzuje, že s plánem stáže studenta souhlasí a že obsahová stránka stáže odpovídá jeho studijnímu zaměření. Dále stvrzuje, že mu bude stáže po návratu uznána, a udává jakým způsobem.
 • Student je povinen použít formulář MENDELU zveřejněný níže.
 • Vyřízení TA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu.
 • Student SÁM zašle svůj TA k potvrzení v zahraniční organizaci.
 • Všemi stranami potvrzený TA, student předkládá při podpisu Účastnické smlouvy (dále též ÚS).

 

Traineeship Agreement

Traineeship Agreement - vyplněný VZOR

 

 Nahoru Zpět na obsah


On-line jazykové hodnocení

 • Evropská komise zavedla v programu Erasmus+ povinné on-line hodnocení jazykové úrovně studentů před zahájením a po skončení mobility trvající alespoň dva měsíce.
 • Hodnoceni jazykové úrovně se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu.
 • Pracovní jazyk stáže musí student uvést v TA.
 • Povinného on-line hodnoceni jazykové úrovně se zúčastní studenti a čerství absolventi, jejichž hlavním pracovním jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, čeština, dánština, řečtina, polština, portugalština nebo švédština.
 • Na základě výsledků jazykového hodnocení může být účastníkovi mobility přidělena licence pro účast v on-line jazykovém kurzu. Pokud účastník mobility licenci přijme, je jeho povinností kurz dokončit.
 • Účastníkům, kteří získají hodnocení do úrovně B1 včetně, se automaticky nabídne kurz hlavního pracovního jazyka.
 • Účastníci, kteří získají hodnocení B2 a více, si mohou vybrat, zda chtějí absolvovat kurz v hlavním pracovním jazyce nebo v jazyce země, kde budou praktickou stáž realizovat.  

Více informací na http://erasmusplusols.eu/

Licence studentům přiděluje OMVI MENDELU podle obecných kritérií stanovených Evropskou komisí.

 

   Nahoru Zpět na obsah


Další postup před podpisem Účastnické smlouvy

 • Student si nechá zapsat stáž do UISu referentem své fakulty (předloží TA s přesnými daty pobytu), poté se v UISu zobrazí ikonka bankovního spojení;
 • zadá číslo EUROúčtu vedeného u české bankovní instituce do UISu (Portál studenta → Bankovní spojení);
 • student si vyřídí v souladu se Směrnicí 4/2006Postupem k dodatku uvedené směrnice Návrh na vyslání, který nechá nejprve elektronicky schválit pověřenou osobou a následně vytiskne ve dvojím vyhotovení. Návrh na vyslání lze tisknout až po elektronickém schválení. O schválení návrhu je žadatel informován e-mailem;
 • obě vyhotovení si nechá potvrdit na fakultě pověřenou osobou, jedno odevzdá příslušnému fakultnímu referentovi, druhé pak na pokladně MENDELU při platbě pojištění;
 • student je v souladu se Směrnicí č. 4/2006 o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty povinen před odjezdem uhradit pojistné na dobu pobytu v zahraničí (včetně cesty na místo stáže a zpět do ČR) pod rámcovou smlouvou univerzity na pokladně MENDELU (2. p. budova A, 8:00 - 13:00 hod.);
 • objedná se k podpisu Účastnické smlouvy na OMVI (Ing. Bohdana Čechová).  Čerství absolventi uzavírají ÚS až po skončení studia, až se v UIsu projeví nově získaný akademicky titul.

 

 Nahoru Zpět na obsah


Uzavření Účastnické smlouvy

 • ÚS student uzavře na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem.
 • K podpisu ÚS přinese student:

1. Trojstranně schválený TA.  

2. Doklad o zaplacení pojištění na pokladně MENDELU - originál.

3. Vytištěnou kopii výsledků vstupního testu OLS.

 

V případě studentů z tzv. třetích zemí i:

 • Doklad potvrzující, že má student zajištěno příslušné pobytové oprávnění po celou délku pobytu v zemi výkonu stáže, příp. ČR.

 

 V případě absolventských stáží také:

 • Potvrzeni o zaplaceni povinného veřejného zdravotního pojištěni.
 • Čestné prohlášeni, že nehodlá dále pokračovat ve studiu.

Studenti samoplátci přinesou rovněž potvrzení o tom, že mají uhrazené poplatky spojené se studiem v cizím jazyce na následující semestr. 

ÚS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí (vyřizování smluv poštou, případně dokonce až po výjezdu není možné!)

Odjezd na mobilitu bez řádně podepsané Účastnické smlouvy a dodání požadovaných dokumentů není možný!!!

 

Na základě podpisu Účastnické smlouvy bude studentovi či čerstvému absolventovi převedena finanční podpora na EUROúčet zadaný v UISu tak, aby ji obdržel nejpozději 1. den praktické stáže.

Vzor Účastnické smlouvy k prostudování předem!

Vzor Účastnícké smlouvy k absolventské stáži k prostudování předem!

Měsíční výše finanční podpory do jednotlivých zemí