Projekt Kreditové mobility zahrnuje:

Výukové pobyty (Staff mobility for teaching)

Školení (Staff mobility for training)

Kontaktní osoba na MENDELU:

………………… – koordinátor zaměstnaneckých mobilit

Kvalifikační podmínky:

Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na MENDELU pracovní poměr. Učitel, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na MENDELU pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.

Zájemci o výukový pobyt nebo školení by měli projít výběrovým řízením na vysílající fakultě. Kritéria výběru jsou v kompetenci fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá.

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající fakulta.

Rozsah a forma výuky:

Během výukového pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.

Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, v případě delších pobytů pak (8hod/5) x počet dní navíc.

  

Výukový pobyt

Před cestou učitel musí vyřídit formulář pro výukový program Mobility Agreement for Teaching.

Formulář musí být plně vyplněn a schválen všemi stranami:

1. účastník mobility - podpis zaměstnance MENDELU vyjíždějící výukový či pracovní pobyt

2. vysílající instituce - podpis Erasmus+ koordinátora na fakultě.

3. přijímající instituce - podpis zahraničního koordinátora

Výukový program vyplňujte anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.

Školení 

Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, odborný kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.

Rozsah školení musí odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.

Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement for Training odevzdá zaměstnanec na  OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí.

  

 Účastnická smlouva

Před cestou musí zaměstnanec podepsat na OMVI Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu.

Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit na OMVI.

 

Cestovní příkaz

S podepsaným Návrhem na vyslání  a Cestovním příkazem se zaměstnanec dostaví k příslušné referentce EO  zpracovávající Zahraniční cestovní příkazy.

Zaměstnanci bude vyplacena záloha na pracovní cestu v plné výši pobytových nákladů a cestovného uvedeného v Účastnické smlouvě.

Zaměstnanec si sám zajistí a uhradí letenku, ubytování a ostatní náklady (tzn. Univerzita za něj NEBUDE hradit náklady fakturou ani jinou formou).

 

Finanční podpora

Financovány jsou dny výuky/školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Vyjíždějící zaměstnanci obdrží nejvýše 160 EUR/1.-14. den pobytu, 112 EUR/15.-60. den pobytu; Účastník obdrží finanční podporu ve výši skutečných cestovních náhrad, doložených zpracovaným cestovním příkazem.

Konečná výše příspěvku je stanovena na základě Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Mobility (Potvrzení o výuce/školení), proto je důležité, aby souhlasila data v Účastnické smlouvě a v potvrzení.

Navíc zaměstnanec obdrží příspěvek na cestovní náklady podle vzdálenostního pásma:

500-1999 km        275 EUR

2000-2999 km      360 EUR

4000-7999 km      820 EUR

8000 km a více     1100 EUR

Pokud náklady cesty budou vyšší, je nutné je uhradit z jiného zdroje.

 

Během pobytu

Během pobytu na zahraniční instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v dokumentu Mobility Agreement.

Je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin.

 

Potvrzení o výuce/školení a Závěrečná zpráva

Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Mobility, jehož originál zaměstnanec dokládá na OMVI.

Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Počet výukových hodin/odpracovaných dnů potvrzených zahraniční stranou se musí shodovat s počtem výukových dnů/odpracovaných hodin, uvedených v dokumentu  Mobility Agreement, případně může být vyšší. V případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu. Minimálně požadovaný počet odučených hodin je 8 a odpracovaných dnů 5.

Zaměstnanec je povinen vyplnit Závěrečnou zprávu  EU survey formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu/školení na e-mail, uvedený v Účastnické smlouvě. V případě nesplnění této podmínky vrací zaměstnanec celou finanční podporu.  

 

Závěrečné vyúčtování

Cestovního příkaz bude vyúčtován na OMVI a EO. Zaměstnanec předá zpracovaný cestovní příkaz s veškerými doklady za ubytování, cestu, aj. ke kontrole příslušné referentce OMVI a dále uvedené dokumenty předá pracovnici EO  následně se bude řídit  jejími pokyny.