I. OBECNÉ INFORMACE

Pod tento projekt nespadají praktické stáže!

Za jakých podmínek se může student programu zúčastnit?

 • Student musí být zapsán do akreditovaného studijního programu na MENDELU (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Řádně ukončil/a minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce (trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP/Erasmus).
 • Před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu nesmí student studium na MENDELU ukončit nebo přerušit
 • Výběrová kritéria – na úrovni VŠ, transparentní, rovná, srozumitelná, dokumentovaná, veřejná.
 • U tohoto projektu neplatí OLS – Online jazyková podpora.

 Když se chce student přihlásit, musí:

 • zjistit, jak je program organizován na fakultě, kontaktovat referentku zahraničního oddělení příslušné fakulty
 • se informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Termín  stanoví fakulta. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
 • zjistit i důsledky studia v zahraničí pro své studium na MENDELU (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia…)
 • po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce níže: Instrukce pro nominované studenty.

Stipendium:

 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium vyplácí bankovním převodem na eurový účet Ekonomické oddělení MENDELU z finančních prostředků Erasmus+, projektu Mezinárodní kreditová mobilita.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 650 EUR/měsíc.
 • Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dnů, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

4000-7999 km

820 EUR

8000 km a více

1100 EUR

 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy – před výjezdem.
 • Stipendium je převedeno jednorázovou platbou na eurový účet studenta
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. Student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.

 Pojištění

 • Studen  je povinen si před odjezdem vyřídít Cestovní pojištění MENDELU 
 • Podmínky stejné jako u klasického Erasmus+. Viz stránka Cestovní pojištění 

 

Vízová povinnost

 

Akademické uznávání

 • Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 18 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 30 ECTS kreditů za semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 6 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na MENDELU. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven.

 

2. INFORMACE PRO NOMINOVANÉ STUDENTY:

Student musí:

Před výjezdem:

1. projít řádným výběrovým řízením a získat Akceptační dopis od zahraniční univerzity

2. Vyřídit Learning agreement

3. Zařídit eurový účet

4. Dostavit se k podpisu Účastnické smlouvy na OMVI

V průběhu pobytu:

 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplní student část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechá ho potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty a zajistí předání kopie na OMVI. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu.
 • Neprodleně informuje MENDELU o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy.

Prodloužení pobytu je možné pokud:

a)      existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu;
b)      je vypracován dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a   vysílající institucí před ukončením původního studijního pobytu;
c)      doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt;
d)      není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu;

Po ukončení pobytu:

 • vyplnit Závěrečnou zprávu studenta formou online dotazníku do evropské databáze Mobility Tool+. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • doručit Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia. Toto potvrzení doručí do 15 dní od skončení studijního pobytu na  OMVI. Potvrzení nesmí být staršího data než jeden týden před ukončením pobytu! 
 • Doručit Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records) vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia. Studenti doktorských studijních programů dokládají Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Tento dokument doručí do 1 měsíce od skončení studijního pobytu na OMVI.
 • Student musí na pokladnu EO vrátit kartičku cestovního pojištění.
 • Na fakultě zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na MENDELU nechybí!