Povinnosti Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI): 

 1.  Metodická podpora OMVI při psaní žádosti  o financování pro fakulty: organizace workshopu na psaní žádosti 
 2. Webové stránky
 3. Kompletace a oprava žádosti, komunikace s fakultami v případě nedostatečného zpracování, finální kontrola žádosti, vypracování  a odeslání žádosti
 4. Evidence smluv, předkládání smluv k podpisu p. rektorovi
 5. Nastavení harmonogramu na základě informací z fakult
 6. Nastavení kompetencí a povinností pro realizaci Kreditové mobility na úrovni OMVI a fakult
 7. Vypracování a nastavení metodiky Účastnických smluv a Studijních smluv
 8. Nastavení metodiky uznávání výsledků studijního pobytu u studentů (vyjíždějících i přijíždějících)
 9. Organizace jazykové zkoušky - pokud termíny odpovídají VŘ KA 103
 10. Uzavření a podpis Účastnické smlouvy, evidence povinných dokumentů
 11. Zpracování podkladů pro výplatu finanční podpory: A) 2x vypracování bankovního příkazu: záloha + doplatek (vyjíždějící studenti) B) 2x žádost o vydání hotovosti na pokladně + objednávka finančních prostředků 
 12. Zajištění programu a péče o přijíždějící studenty
 13. Vložení mobility do Mobility Tool
 14. Monitoring aktivit
 15. Kontrola financí, kontrola finančních toků, v případě zbývajících financí umožnění dalších mobilit
 16. Kontrola splnění povinných úkonů účastníka mobility (odeslání Závěrečné zprávy EU survey)
 17. Kontrola délky mobility po jejím ukončení a následná finanční kontrola 
 18. Kontrola dokladů po ukončení mobility (Confirmation of Mobility Period)
 19. Vypracování průběžné zprávy
 20. Kontrola výstupů dle Grantové smlouvy
 21. Vypracování Závěrečné zprávy
 22. Kontrola výstupů dle Grantové smlouvy

Povinnosti zahraničních oddělení fakult: 

 1. Příprava podkladů na žádost o financování, dodání informací dle harmonogramu
 2. Příprava harmonogramu a odeslání na OMVI
 3. Uzavření Interinstitucionálních smluv s mimoevropskou partnerskou institucí, odeslání smlouvy na OMVI
 4. Organizace výběrového řízení pro vyjíždějící studenty a zaměstnance (jazykovou zkoušku zajišťuje OMVI pouze pokud odpovídá výběrovému řízení KA103); zajištění jazykového pohovoru po Skype pro přijíždějící studenty
 5. Zpracování výběrového řízení, dodání výsledků na OMVI
 6. Komunikace se zahraničními účastníky mobilit – pomoc při zajištění ubytování, vízová problematika
 7. Schválení Studijní smlouvy - vyjíždějící i přijíždějící studenti, schválení výukové a školící dohody vyjíždějících i přijíždějících studentů
 8. Potvrzení Confirmation of mobility period (přijíždějící studenti a zaměstnanci)
 9. Zajištění programu a péče o přijíždějící zaměstnance
 10. Doprovod zahraničních účastníků na pokladnu k podpisu ÚS a vyzvednutí finančního příspěvku (před a po mobilitě)
 11. Pomoc účastníkům mobility v době jejího trvání
 12. Uznání mobility vyjíždějících studentů
 13. Kontrola výstupů dle Grantové smlouvy
 14. Dodání podkladů k Závěrečné zprávě
 15. Webové stránky